مقاله مقايسه قدرت و استقامت عضلات کف لگن در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه قدرت و استقامت عضلات کف لگن در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن و افراد سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد مزمن
مقاله عضلات کف لگن
مقاله قدرت و استقامت
مقاله پرينئومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محسني بندپي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کمردرد يکي از شايعترين و پر هزينه ترين اختلال عضلاني اسکلتي بوده که يکي از عوامل بوجود آورنده آن اختلال درثبات ستون فقرات مي باشد. گروهي از عضلات در حفظ ثبات ستون فقرات نقش دارند که يکي از آنها عضلات کف لگن مي باشد. هدف از مطالعه حاضر مقايسه ميزان قدرت و استقامت عضلات کف لگن بين زنان مبتلا به کمردرد و افراد سالم بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه مورد- شاهدي (Case-Control) بر روي ۲۰ بيمار زن مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصي و ۲۰ زن سالم، در دامنه سني ۲۰ تا ۵۰ سال انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه بطور تصادفي انتخاب و دردو گروه بيمار و سالم قرار گرفتند. قدرت و استقامت عضلات کف لگن در هر دو گروه توسط دستگاه پرينئومتر اندازه گيري مي شد. همچنين شدت درد توسط معيار ديداري سنجش درد (Visual analogue scale) و ناتواني عملکردي توسط Oswestry disability questionnaire در گروه بيماران مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: تنايج نشان داد که اختلاف معني دار آماري در ميزان قدرت و استقامت عضلات کف لگن بين گروه بيماران مبتلا به کمردرد و گروه سالم وجود داشت (P<0.05 در هر دو مورد). ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که رابطه معني داري بين سن و ميزان استقامت و قدرت عضلات در گروه بيماران و گروه سالم وجود نداشت (P>0.05در همه مورد). اما رابطه معني داري بين ميزان درد و ناتواني با ميزان استقامت و قدرت عضلات در گروه بيماران مشاهده شد (P<0.05 در هر دو مورد). همچنين رابطه شاخص توده بدن و تعداد زايمان با استقامت عضلات آن هم در گروه بيماران از نظر آماري معني دار بوده است (P<0.05 در هر دو مورد).
استنتاج: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که ميزان قدرت و استقامت عضلات کف لگن در افراد مبتلا به کمردرد مزمن در مقايسه با افراد سالم بطور معني داري کمتر مي باشد. با اينحال مطالعات آتي با استفاده از نمونه هاي بيشتر جهت حمايت از يافته هاي اين مطالعه و همچنين پيشگيري از اين معضل در زنان توصيه مي گردد.