مقاله مقايسه قدرت پرواز زنبور پارازيتوييد (Trichogramma brassicae (Hym.:Trichogramatidae در نسل هاي مختلف آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه قدرت پرواز زنبور پارازيتوييد (Trichogramma brassicae (Hym.:Trichogramatidae در نسل هاي مختلف آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Trichogramma brassicae
مقاله کنترل کيفي
مقاله نسل
مقاله قدرت پرواز
مقاله بيد غلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدشاهين
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي قدرت پرواز از معيارهاي کنترل کيفي زنبورهاي پارازيتوئيد مي باشد. در اين تحقيق تاثير نسل روي قدرت پرواز زنبورTrichogramma brassicae بررسي شد. براي اين منظور زنبورهاي پارازيتوييد با نصب تله هاي تخم حاوي بيد غلات،Sitotroga cerealella در مزارع برنج و جمع آوري تخم هاي كرم سبز برگخوار برنج Naranga aenescens جمع آوري و هشت نسل متوالي در شرايط آزمايشگاهي روي تخم هاي بيد غلات پرورش داده شدند. آزمايش تعيين قدرت پرواز در نسل هاي دوم، چهارم، ششم و هشتم با استفاده لوله هاي پوليکاي مشکي استوانه اي شکل انجام گرفت. پس از تلف شدن زنبور ها در آون، درصد زنبور هاي ماده بي تحرک، راه رونده و پرواز كننده به سمت نور در نسل هاي مختلف محاسبه گرديد. نتايج مقايسه آماري نشان داد كه با افزايش تعداد نسل، قدرت پرواز و تحرک زنبورهاي تريكوگراما كاهش يافت و درصد زنبور هاي فاقد قدرت پرواز افزايش يافت. در نسل دوم ۸۸٫۲±۹٫۴۱ درصد از زنبورها داراي قدرت پرواز، ۶۵٫۲±۷٫۳۶ درصد داراي توانايي راه رفتن و ۴۵٫۲±۴٫۲۱ درصد فاقد قدرت پرواز بودند. بيشترين درصد زنبورهاي فاقد قدرت پرواز و تحرک (۰۷٫۲±۴٫۷۴ %) در نسل هشتم مشاهده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که قدرت پرواز و تحرک زنبور T. brassicae در شرايط پرورش مداوم آزمايشگاهي به تدريج کاهش مي يابد.