مقاله مقايسه قدرت پيش بيني روش شبکه عصبي مصنوعي با ساير روش هاي پيش بيني: مورد قيمت چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه قدرت پيش بيني روش شبکه عصبي مصنوعي با ساير روش هاي پيش بيني: مورد قيمت چغندرقند
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني
مقاله قيمت
مقاله چغندرقند
مقاله ARIMA
مقاله هارمونيک
مقاله تعديل نمايي
مقاله ARCH
مقاله شبکه عصبي مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كفيل زاده فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: نقشينه فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيش بين سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين مطالعه با هدف پيش بيني قيمت اسمي و واقعي چغندرقند و مقايسه روش شبکه عصبي مصنوعي با ساير روش ها صورت گرفت. پس از بررسي ايستايي سري ها، تصادفي بودن متغيرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتريک والد- ولفويتز و پارامتريک دوربين- واتسون بررسي شد. بر اساس نتايج اين آزمون ها سري قيمت اسمي چغندرقند به عنوان سري غيرتصادفي و قابل پيش بيني و سري قيمت واقعي به عنوان سري تصادفي ارزيابي شد. دوره مطالعه نيز شامل سال هاي ۱۳۵۰-۱۳۸۴ بود. الگوهاي مورد استفاده براي پيش بيني نيز شامل الگوهاي خودرگرسيو(AR) ، ميانگين متحرک (MA)، ARIMA، تعديل نمايي يگانه، تعديل نمايي دوگانه، هارمونيک،ARCH  و شبکه عصبي مصنوعي بود. بر اساس معيار حداقل خطاي پيش بيني، از ميان الگوهاي مورد استفاده الگوي هارمونيک در مقايسه با ساير الگوها خطاي کمتري داشت. مقادير پيش بيني شده براي سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به ترتيب در دامنه ۳۴۴۰۰۰- ۳۹۶۰۰۰ و  39800- 448504قرار گرفت. هم چنين مقادير به وقوع پيوسته براي سال هاي ياد شده به ترتيب ۳۸۷۲۰۰ و۴۴۷۰۰۰  مي باشد.