مقاله مقايسه قدرت Uterobrush و Pipelle در تشخيص نمونه هاي آندومتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه قدرت Uterobrush و Pipelle در تشخيص نمونه هاي آندومتر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي آندومتر
مقاله Pipelle
مقاله Uterobrush
مقاله هيسترکتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني بهجت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع بيماري هاي آندومتر و اهميت تشخيص به موقع و صحيح آنها و نياز به وجود ابزار مناسب تشخيصي در اين زمينه و به منظور مقايسه هيستولوژي حاصل از دو روش pipelle و سيتولوژي به وسيله uterobrush نسبت روش استاندارد در تشخيص نمونه هاي آندومتر در بيماران کانديد هيسترکتومي، اين مطالعه انجام شد.
روش بررسي: تحقيق با طراحي تشخيصي بر روي ۷۰ نمونه انجام گرفت. نمونه ها به طور مستمر مراجعه کرده و نمونه گيري به طور تصادفي انجام شد، به اين صورت که يک دوم با
uterobrush و يک دوم با pipelle به روش استاندارد انجام شد. پس از هيسترکتومي، پاتولوژي آندومتر تعيين گرديد و ارزش پيش بيني مثبت و منفي هر يک از دو روش نسبت به گزارش پاتولوژي هيسترکتومي مورد بررسي و قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: از ۷۰ نمونه مورد بررسي، در روش
pipelle 9 نمونه و در روش uterobrush 22 نمونه ناکافي بود (p<0.01). ارزش پيش بيني کننده مثبت در روش pipelle 100 درصد و ارزش پيش بيني کننده منفي ۸۴ درصد و در روش uterobrush به ترتيب ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد بود. نمونه هايي که ابتدا با pipelle و سپس با uterobrush تهيه شدند، در مقايسه با نمونه هايي که ابتدا با uterobrush و سپس با pipelle نمونه گيري شدند به ترتيب ۲۰ درصد و ۵٫۷ درصد عدم کفايت داشتند (NS).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که نتايج حاصل از دو روش هيستولوژي و سيتولوژي تقريبا مشابه هم هستند و کفايت نمونه در بيماراني که ابتدا با uterobrush و سپس با pipelle نمونه گيري شوند، بيشتر است. لذا توصيه مي شود که در بيماران پرخطر و يا يائسه جهت به دست آوردن نمونه کافي به روش فوق عمل شود.