مقاله مقايسه قضاوت اخلاقي و رشد اجتماعي دانش آموزان دبستان هاي غير انتفاعي تحت تعليم آموزش قرآن به شيوه حفظ با معاني با غير انتفاعي عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه قضاوت اخلاقي و رشد اجتماعي دانش آموزان دبستان هاي غير انتفاعي تحت تعليم آموزش قرآن به شيوه حفظ با معاني با غير انتفاعي عادي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفظ معاني
مقاله دبستان
مقاله رشد اجتماعي
مقاله غير انتفاعي
مقاله قرآن
مقاله قضاوت اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زادشير فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: استكي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: امامي پور سوزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش تعيين سطوح و مقايسه قضاوت اخلاقي و رشد اجتماعي دانش آموزان دبستان هاي غير انتفاعي تحت تعليم آموزش قرآن (به شيوه حفظ با معاني) و دانش آموزان عادي منطقه چهار شهر تهران بود.
روش: پژوهش پس رويدادي از نوع علي – مقايسه اي بود. جامعه آماري پژوهش کليه دانش آموزان دختر و پسر ۱۰ و ۱۱ ساله در حال تحصيل در کلاس چهارم و پنجم در سال ۸۷ – ۱۳۸۶ و نمونه گيري به صورت تصادفي چند مرحله اي و تعداد نمونه در هر گروه ۶۰ دانش آموز بود. آزمودني ها به پرسشنامه هاي قضاوت اخلاقي (۱۹۹۸) و رشد اجتماعي واينلند (۱۹۶۵) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون هاي t، تحليل واريانس دو و چند راهه مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نشان داد ميزان رشد اجتماعي و قضاوت اخلاقي دانش آموزان حافظ قرآن بالاتر از دانش آموزان عادي است. همچنين تفاوت بين خرده مقياس هاي رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر معني دار، و نيز رابطه بين رشد اجتماعي و قضاوت اخلاقي معني دار و مثبت است.
نتيجه گيري: اين پژوهش، مبين نقش موثر شيوه هاي جديد آموزش و پرورش قرآن محور در افزايش رشد اجتماعي و قضاوت اخلاقي دانش آموزان، نسبت به روش هاي متداول و سنتي آموزش و پرورش است.