مقاله مقايسه قيمت واگذاري سهام شرکت ‌هاي دولتي مشمول خصوصي ‌سازي با دو مدل قيمت ‌گذاري شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت‎ هاي مشابه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۸۶ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه قيمت واگذاري سهام شرکت ‌هاي دولتي مشمول خصوصي ‌سازي با دو مدل قيمت ‌گذاري شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت‎ هاي مشابه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصي سازي
مقاله قيمت شركت هاي مشابه
مقاله نسبت (P/B)
مقاله شركت هاي دولتي
مقاله نرخ رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وديعي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: آسياباني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصي سازي امروزه به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي توسعه مطرح است. يكي از رايج ترين روش هاي خصوصي سازي، واگذاري سهام از طريق بورس اوراق بهادار بوده و يكي از مسايل مهم جهت تحقق آن، نحوه قيمت گذاري سهام واگذار شده است. به دليل اهميت و حساسيت موضوع قيمت گذاري سهام، تاكنون مدل هاي زيادي مبتني بر ديدگاه هاي مختلف ارايه گرديده كه با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي، منطقه اي و غيره، نتايج و كاربردهاي متنوع و متفاوتي داشته است. در اين تحقيق، قيمت واگذاري سهام شركت هاي دولتي مشمول خصوصي سازي با قيمت گذاري سهام آنها بر مبناي مدل هاي علمي – نظري، در بورس اوراق بهادار تهران، مورد مقايسه قرار گرفته است. در اين باره، از بين مدل هاي ارزشيابي سهام از ديدگاه شركت هاي قابل مقايسه، مدل شاخص رشد ارزش سهام و مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام (P/B) شركت هاي مشابه، انتخاب شدند، سپس قيمت هاي سهام شركت هاي دولتي مشمول واگذاري بر مبناي اين مدل ها در طي سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ محاسبه شده و مورد مقايسه قرار گرفته اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بين قيمت هاي واگذاري سهام (تعيين شده توسط سازمان خصوصي سازي) و قيمت هاي حاصل از مدل شاخص رشد ارزش سهام شركت هاي مشابه، با استفاده از آماره هاي آزمون هاي استيودنت (t) و رتبه علامت دار ويلكاكسون در دوره مورد بررسي، ‌تفاوت معني داري وجود نداشته، ولي بين قيمت هاي واگذاري سهام و قيمت هاي حاصل از مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام (P/B) شركت هاي مشابه، تفاوت معني داري وجود داشته است.