مقاله مقايسه كارآيي منعقد كننده هاي مختلف براي تصفيه شيرابه محل دفن زباله هاي شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه كارآيي منعقد كننده هاي مختلف براي تصفيه شيرابه محل دفن زباله هاي شهر همدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرابه محل دفن پسماند
مقاله آلوم
مقاله پلي آلومينيوم كلرايد
مقاله سولفات فرو
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: ساقي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادسيبني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وند ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تصفيه شيرابه حاصل از محل هاي دفن مواد زايد شهري، به عنوان يكي از مهمترين مسايل زيست محيطي، بندرت در ايران مورد مطالعه قرار گرفته است و از طرفي آلودگي شيرابه مي تواند خطرات زيست محيطي جبران ناپذيري به محيط زيست وارد نمايد لذا تصفيه شيرابه با استفاده از روش ها و تكنيك هاي ارزان و دردسترس امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. هدف از اين مطالعه مقايسه کارايي حذف COD, TSS ناشي از شيرابه محل دفن همدان با استفاده از منعقد کننده هاي: آلوم، پلي آلومينيوم کلرايد و سولفات فرو مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه كه از نوع مداخله اي مي باشد حذف اكسي‍‍ژن مورد نياز شيميايي (COD) و كل جامدات معلق(TSS)  از شيرابه محل دفن مواد زايد همدان با استفاده از منعقد كننده هاي آلوم، پلي آلومينيوم كلرايد و سولفات فرو مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق غلظت هاي بهينه و ميزان pH بهينه براي هريك از منعقد كننده مورد محاسبه قرار گرفته است. تحقيق با استفاده از روش آزمايش جار مورد بررسي قرار گرفته و ميزان COD, TSS نمونه با استفاده از روش استاندارد اندازه گيري شده اند.
يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه كارآيي حذف COD با استفاده از پلي آلومينيوم كلرايد درpH=12  و در غلظت ۲۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر برابر با %۶۲٫۶۶، براي آلوم pH=12 و در غلظت ۱۰۰۰ ميلي گرم برليتر برابر با %۶۰ و براي سولفات فرو pH=12 و در غلظت ۱۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر برابر با %۷۰٫۶۲ بوده است. همچنين كارآيي حذف TSS براي آلوم در pH=2 و غلظت ۱۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر%۵۸٫۳۷ ، براي پلي آلومينيوم كلرايد در pH=12 و در غلظت ۲۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر برابر با %۳۹٫۱۴ و براي سولفات فروpH=7  و غلظت ۲۵۰۰ ميلي گرم برابر برابر  5.58 مي باشد.
نتيجه گيري: در حذف COD موثرترين منعقد كننده سولفات فرو بوده كه در pH بازي نتيجه بهتري را نشان مي دهد. با نتايج به دست آمده مي توان روش انعقاد و كواگولاسيون را روشي مناسب و ارزان قيمت جهت تصفيه شيرابه شهر همدان و آماده سازي آن براي تصفيه بهتر و مناسبتر آن با روش هاي ديگر معرفي نمود.