مقاله مقايسه كارآيي گنادوتروپين هاي انساني نوع ادراري و نوتركيب با استفاده از مدل حيواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه كارآيي گنادوتروپين هاي انساني نوع ادراري و نوتركيب با استفاده از مدل حيواني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريك تخمك گذاري
مقاله گنادوتروپين هاي نوتركيب
مقاله گنادوتروپين هاي ادراري
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آقارحيمي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: ميراسماعيلي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درمان ناباروري با تحريك تخمك گذاري شروع مي شود. داروهاي مختلفي جهت تحريك تخمك گذاري توسط شركت هاي دارويي ساخته شده اند كه اثرات متفاوتي دارند. هدف اين مطالعه مقايسه كارآيي چهار نوع داروي محرك تخمك گذاري انساني تهيه شده از شركت هاي مختلف با داروي محرك تخمك گذاري حيوانات آزمايشگاهي بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي از ۳۰ سر موش سوري نژاد NMARI با سن يكسان (۸ هفته) استفاده شد. موش هاي گروه آزمايش با ۱۰ واحد از داروهاي(Human Menopausal Gonadotropin1) hMG1 ،(Human Menopausal Gonadotropin 2) hMG2 ، (Urinary Follicle Stimulating Hormone) uFSH ، (Recombinant Follicle Stimulating Hormone) rFSH و موش هاي گروه كنترل با (Pregnant Mare Serum Gonadotropin) PMSG به وسيله تزريق داخل صفاقي براي تخمك گذاري تحريك شدند. تخمك هاي آسپيره شده پس از برداشت سلول هاي كومولوس از نظر تعداد، وضعيت بلوغ و ميزان دژنره بودن بررسي شدند.
يافته ها: تعداد كلي تخمك ها در گروه هاي مختلف با يكديگر تفاوت معني داري نداشت. ولي تعداد تخمك هاي
MII در گروه  (88.7±۸۳٫۱۵) hMG1به طور معني داري بيشتر از گروه هاي uFSH (P=0.02، ۵±۳٫۲۸) و rFSH (p=0.04، ۶٫۱۶±۳٫۶) بود. هم چنين درصد تخمك هاي دژنره در گروه uFSH (صفر) به طور معني داري كمتر از گروه (۷±۶٫۵۲) PMSG بود (P=0.01).
نتيجه گيري: داروهاي مورد استفاده براي تحريك تخمك گذاري در انسان، از نظر تعداد كلي تخمك هاي به دست آمده و بلوغ تخمك ها در موش آزمايشگاهي اثر يكساني ندارند. استفاده از hMG1 بهترين نتيجه را در مورد تعداد كلي تخمك ها و نيز درصد تخمك هاي MII داشت. هيچ گونه برتري بين داروي نوتركيب rFSH و ديگر داروها ديده نشد.