مقاله مقايسه كارايي فرآيند سونوشيميايي و فرآيند تركيبي سونوشيميايي با پراكسيد هيدروژن در حذف سيانيد از محيط هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه كارايي فرآيند سونوشيميايي و فرآيند تركيبي سونوشيميايي با پراكسيد هيدروژن در حذف سيانيد از محيط هاي آبي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولتراسوند
مقاله سيانيد
مقاله سونوشيمي
مقاله پراكسيد هيدروژن
مقاله راديكال هيدروكسيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بنيادي ضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سيانيد يك ماده بسيار سمي است كه بطور معمول در فاضلاب صنايع متعددي از جمله آبكاري، معدن سازي فلزات، فلزكاري و تميزكاري فلزات وجود دارد. ورود اين ماده به محيط زيست مخاطرات بهداشتي زيادي را به همراه دارد. هدف از انجام اين تحقيق مقايسه كارايي فرآيند سونوشيميايي و فرآيند تركيبي سونوشيميايي و پراكسيد هيدروژن در حذف سيانيد از محيط هاي آبي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي از يك دستگاه مولد امواج فراصوت با توان ۵۰۰ وات در دو فركانس ۳۵ و ۱۳۰ كيلوهرتز استفاده شد. غلظت اوليه سيانيد در تمام آزمايشات در دامنه بين ۲٫۵ تا ۷۵ ميلي گرم بر ليتر بود. در اين روش پراكسيد هيدروژن با نسبت هاي۱  به ۱، ۳ به  1و ۵ به  1به سيانيد اضافه شد و اثر فاكتورهاي pH محيط آبي، غلظت اوليه سيانيد، مدت زمان فرآيند، نسبت پراكسيد هيدروژن به سيانيد و فركانس سيستم اولتراسونيك بر كارايي حذف فرآيندهاي مورد نظر مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه حداكثر كارآيي حذف سيانيد در فرايند سونوشيميايي (فركانس ۱۳۰ كيلوهرتز، زمان تماس ۹۰ دقيقه،pH=11  و با غلظت ۲٫۵ ميلي گرم بر ليتر سيانيد) به ۷۴ درصد رسيد در حاليكه در شرايط مشابه با فرآيند تركيبي سونوشيميايي و پراكسيد هيدروژن، كارايي حذف به ۸۵ درصد رسيده بود.
استنتاج: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه كارايي فرآيند تركيبي سونوشيميايي و پراكسيد هيدروژن جهت حذف سيانيد از محيط آبي بيشتر از فرآيند سونوشيميايي مي باشد و بازده حذف سيانيد توسط اين روش با pH، فركانس، پراكسيد هيدروژن و زمان تماس رابطه مستقيم و با غلظت سيانيد رابطه عكس دارد.