مقاله مقايسه كارايي مدل رگرسيون پواسن تعميم يافته و چند سطحي با پواسن معمولي در تحليل رفتار باروري زنان روستايي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه كارايي مدل رگرسيون پواسن تعميم يافته و چند سطحي با پواسن معمولي در تحليل رفتار باروري زنان روستايي استان فارس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار باروري
مقاله مدل پواسن معمولي
مقاله مدل پواسن تعيم يافته
مقاله مدل پواسن چتدسطحي
مقاله تعداد فرزندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نجف
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي مهراب
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان فرد الهام
جناب آقای / سرکار خانم: قائم هاله
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در تحليل داده هاي باروري از روشهاي مختلف آماري مي توان استفاده نمود. در حالتي كه متغير پاسخ (وابسته)، گسسته باشد مدل پواسن مورد استفاده قرار مي گيرد. در صورتي كه شرايط مدل پواسن برقرار نباشد، از تعميم يافته آن و يا در صورتي كه متغيري به عنوان متغير لايه (سطح) وجود داشته باشد بهتر است از پواسن چند سطحي استفاده گردد. هدف از اين مطالعه، مقايسه برازندگي دو مدل تعميم يافته و چند سطحي، نسبت به مدل پواسني معمولي در برآورد ضرايب عوامل موثر بر تعداد فرزندان است.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي يك نمونه ۱۰۱۹ نفري از زنان روستايي ۴۹-۱۵ سال كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي انتخاب شدند، انجام گرديد. زنان در ۷ طبقه قرار گرفتند و در هر طبقه بطور مساوي با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيك تعداد نمونه هاي مورد نظر انتخاب شده سپس تحليل داده ها با استفاده از رگرسيون پواسني معمولي، تعميم يافته و چند سطحي انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين فرزندان هر زن ۴٫۳ و واريانس آن ۸٫۳ بود. تحصيلات زن و همسر، سن ازدواج زن، وضعيت اقتصادي و متوسط شيردهي و فاصله گذاري بين فرزندها در دو مدل تعميم يافته و چند سطحي معني دار شدند (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه دو مدل تعميم يافته و چند سطحي نسبت به معمولي جهت تحليل اين داده ها مناسب تر بوده و مي توانند ضرايب عوامل موثر بر تعداد فرزند را دقيقتر برآورد نمايند.