مقاله مقايسه كارايي منعقد كننده هاي پلي آلومينيوم كلرايد و آلوم در حذف فلورايد از آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه كارايي منعقد كننده هاي پلي آلومينيوم كلرايد و آلوم در حذف فلورايد از آب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلورايد
مقاله انعقاد
مقاله آلوم
مقاله پلي آلومينيوم كلرايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كلانتري روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: جوقي سهند
جناب آقای / سرکار خانم: اسرافيلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عامري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: برادرنيازي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي آريان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: فلورايد به طور طبيعي و همچنين از طريق پساب صنايع مختلف به محيط زيست منتشر مي شوند . فلورايد موجود در آب آشاميدني با توجه به غلظت آن و ميزان كل جذب شده مي تواند مفيد يا مضر باشد. به دليل سهولت اجرا، دسترسي آسان به منعقد كننده هاي آلوم و پلي آلومينيم و ارزاني آنها، روش انعقاد به عنوان روش منتخب براي حذف فلورايد از آب مد نظر قرار گرفت. هدف از اين مطالعه مقايسه كارايي منعقد كننده هاي پلي آلومينيوم كلرايد تجاري و آلوم درحذف فلورايد از آب مي باشد.
روش بررسي: آزمايشات در مقياس آزمايشگاهي و به وسيله دستگاه جار انجام شد. متغيرهاي اين پژوهش شامل pH ، دزاژ منعقد كننده مصرفي و غلظت فلورايد در شرايط تعريف شده مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه pH بهينه حذف فلورايد براي هر دو منعقد كننده برابر ۴ بود. غلظت آلوم و پلي آلومينيم كلرايد جهت حذف فلورايد به ترتيب ۲۴۰ و ۱۶۰ ميليگرم بر ليتر و بازده حذف براي هر دو منعقد كننده در pH و دزاژ منعقد كننده بهينه به ترتيب ۲/۸۴ و ۸۴ درصد بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه مي توان اظهار كرد كه روش انعقاد روش مناسبي براي حذف فلورايد از آب مي باشد و پلي آلومينيم تجاري در حذف فلورايد قابل رقابت با آلوم مي باشد.