مقاله مقايسه كاركردهاي خانوادگي مادران كودكان سالم و كودكان «بيش فعال / نقص توجه» و تاثير مهارت حل مساله بر كاركردهاي خانوادگي مادران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه كاركردهاي خانوادگي مادران كودكان سالم و كودكان «بيش فعال / نقص توجه» و تاثير مهارت حل مساله بر كاركردهاي خانوادگي مادران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد خانوادگي
مقاله بيش فعالي / نقص توجه
مقاله مهارت حل مساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيميايي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيش فعالي / نقص توجه(ADHD) ، اختلال مزمن و آسيب زايي است كه از كودكي تا بزرگسالي ادامه مي يابد. اين پژوهش به منظور مقايسه كاركردهاي خانوادگي مادران داراي فرزندان سالم و ADHD و بررسي تاثير آموزش حل مساله بر كاركردهاي خانوادگي مادران داراي كودكان ADHD انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي با گروه كنترل است. نمونه آماري، ۸ مادر ADHD و ۱۲ مادر سالم با استفاده از نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و پس از همتاسازي به لحاظ سن و جنس در دو گروه قرار گرفتند. قبل و بعد از آموزش حل مساله به روش بدل و لانكس، آزمودني ها پرسش نامه كاركرد خانوادگي را تكميل نمودند. براي تحليل داده ها از برنامه هاي آماري SPSS 15 و براي تحليل فرضيه ها از آزمون T مستقل استفاده شد.
يافته ها: كاركردهاي خانوادگي مادران با فرزندان سالم در مقايسه با مادران داراي كودكان ADHD مختل بود (P<0.05). به علاوه، آموزش حل مساله به مادران ADHD كاركرد خانوادگي آنها را بهبود بخشيد؛ به خصوص اين آموزش قدرت حل مساله، نقش هاي والدي، كنترل رفتار و كاركرد كلي آنها را افزايش داد (P<0.05)، اما تغيير معني داري در پاسخ دهي عاطفي، ارتباط و حمايت عاطفي به وجود نياورد (P>0.05) كه بيانگر حساسيت و اثرات عوامل متعدد بر كاركردهاي خانواده است.
نتيجه گيري: كاركرد خانوادگي مادران داراي كودكان ADHD به مراتب ضعيف تر از مادران داراي فرزند سالم است و آموزش مهارت هاي حل مساله، كاركرد خانوادگي مادران ADHD به خصوص قدرت حل مساله، نقش والدي، كنترل رفتار و عملكرد كلي آنها را بهبود مي بخشد.