مقاله مقايسه كلوني زايي سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني موش بالغ پس از هم كشتي با سلول هاي سرتولي و فيبروبلاست موشي (STO) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه كلوني زايي سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني موش بالغ پس از هم كشتي با سلول هاي سرتولي و فيبروبلاست موشي (STO)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني بالغ
مقاله کلوني زايي
مقاله هم کشتي
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيده مومنه
جناب آقای / سرکار خانم: موحدين منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: كروجي سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه ميزان کلوني زايي سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني بين دو روش هم کشتي با لايه هاي تغذيه کننده سرتولي و سلولهاي رده فيبروبلاست موشي، در طول دو هفته کشت.
مواد و روشها: ابتدا سلولهاي سرتولي و سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني از بيضه موش بالغ با استفاده از دو مرحله هضم آنزيمي جدا شدند. ماهيت سلولهاي سرتولي توسط ويمنتين و سلولهاي اسپرماتوگوني توسط نشانگرهاي Oct-4، (CDH1) Cadherin-1، (PLZF) Promyelocytic Leukamia Zinc-Fingerr و C-kit تاييد شد. سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني روي لايه هاي تغذيه کننده سرتولي و STO و (Mouse Embryonic Fibroblast Cell Line) به مدت دو هفته کشت داده شد و يك گروه كنترل بدون هم كشتي در نظر گرفته شد. تعداد و قطر کلونيها توسط ميکروسکوپ معکوس در روزهاي سوم، هفتم، دهم و چهاردهم به ازاي سه تکرار، اندازه گيري شد. همچنين بيان ژن هاي اينتگرين b1 و اينتگرين توسط تکنيکهاي  (RT-PCR)و Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction و Real Time PCR و ژن Oct-4 توسط Real Time PCR ارزيابي شد. تحليل آماري در قالب تحليل واريانس و آزمونهاي تعقيبي t زوجي و توکي براي مقايسه سه گروه سلولهاي سرتولي،STO  و کنترل انجام شد.
يافته ها: در هر يک از روزهاي مورد بررسي، بين سه گروه اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.05) و تعداد و قطر کلوني ها در گروه سرتولي نسبت به دو گروه ديگر بيشتر بود (P<0.05). همچنين نتايج نشان داد که در هر يک از گروه هاي هم کشتي با سلول سرتولي، هم کشتي با STO و کنترل، در تعداد و قطر کلوني ها، بين چهار نقطه زماني اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.05)، اما تعداد و قطر کلوني ها در گروه هم کشتي با سلول سرتولي نسبت به دو گروه ديگر افزايش بيشتري داشت (P<0.05). نتايج به دست آمده RT-PCR نشان داد که بعد از دو هفته کشت، ژن اينتگرين b1 در هر سه گروه بيان شد و در حالي كه ژن اينتگرين a6 بيان نشد. همچنين بر اساس نتايج Real Time PCR نيز سه ژن ذکر شده بيان شدند.
نتيجه گيري: با توجه به اثر بهينه اي که سلولهاي سرتولي بر سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني در هم کشتي با اين سلولها فراهم مي کنند – که اين موضوع توسط ساير مطالعات نيز تاييد شده است – استفاده از سلولهاي سرتولي براي کلوني زايي سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني پيشنهاد ميشود.