مقاله مقايسه كمي كلوني ‌هاي قارچي كشت شده از دهان شيرخواران با تغذيه از شير مادر و شيرخواران با تغذيه از شيشه شير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه كمي كلوني ‌هاي قارچي كشت شده از دهان شيرخواران با تغذيه از شير مادر و شيرخواران با تغذيه از شيشه شير
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كانديدا
مقاله دهان
مقاله شير مادر
مقاله شيشه شير
مقاله شيرخوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي نسترن السادات
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان كرباسي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گونه‌ هاي مختلف کانديدا خصوصا آلبيکنس عوامل بيماري زاي فرصت طلبي هستند که در دهان شيرخواران رشد مي ‌کنند. ايجاد برفک، غذا خوردن شيرخواران را مختل مي ‌کند. به دليل اهميت عفونت ‌هاي فرصت طلب به ويژه در شيرخواران و جهت شناسايي عوامل مستعد کننده، در اين مطالعه حضور و کميت کلوني کانديداي دهان شيرخواران و ارتباط آن با نوع تغذيه، سن و جنس شيرخوار و سطح تحصيلات مادران مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: مطالعه به صورت کوهورت تاريخي روي ٤٥ شيرخوار با تغذيه از شير مادر و ٤٥ شيرخوار با تغذيه از شيشه به عمل آمد. نمونه ‌گيري با سواب استريل از دهان انجام گرفت و با استفاده از تست Germ tube گونه کانديدا آلبيکنس از ساير گونه‌ هاي کانديدا شناسايي شد. سپس اطلاعات با نرم‌ افزار SPSS و آزمون ‌هاي كاي دو، رگرسيون لجستيک و تست Mann-Whitney تجزيه و تحليل شد.ند
يافته ‌ها: کشت در ۳٫۵۳ از شيرخواران کلوني کانديدا مشاهده گرديد. تفاوت در حمل کانديدا و ميانگين تعداد کلوني در دو گروه، بر اساس ميزان تحصيلات مادران معني ‌دار بود (P=0.0001، P=0.00، P=0.0001) هر چند تفاوت حضور کانديدا آلبيکنس و غير آلبيکنس در دو گروه چشمگير نبود (P=0.45). همچنين توزيع فراواني حمل کانديدا بر اساس سن و جنس تفاوت چشمگيري نداشت (P=0.48، P=0.4). بر اساس آزمون رگرسيون لجستيک نوع تغذيه و ميزان تحصيلات مادران بر ميزان حمل کانديدا موثر بود (P<0.05).
نتيجه ‌گيري: نتايج نشان مي ‌دهد حاملين کانديدا در گروه شير مادر از گروه شيشه شير کمتر مي ‌باشند که مي ‌تواند به دليل اثرات ضد قارچي شير مادر و نقش شيشه شير در انتقال کانديدا باشد. همچنين با افزايش تحصيلات مادران کلونيزاسيون کانديداي دهاني کاهش يافته که احتمالا به دليل رعايت بهتر بهداشت است. سن و جنس کودک تاثيري بر حضور کانديدا نشان نمي ‌دهد.