مقاله مقايسه كيفيت آموزشي و پرورشي دبيرستانهاي غيرانتفاعي با دبيرستانهاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۴ ـ۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه كيفيت آموزشي و پرورشي دبيرستانهاي غيرانتفاعي با دبيرستانهاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۴ ـ۱۳۸۳
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت آموزشي
مقاله كيفيت پرورشي
مقاله دبيرستانهاي غيرانتفاعي
مقاله دبيرستانهاي دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنجري پروين
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي و مقايسه كيفيت آموزشي و پرورشي دبيرستانهاي غيرانتفاعي با دبيرستانهاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۴ـ۱۳۸۳ ميپردازد و هفت محور يعني: عملكرد مديران، عملكرد دبيران، ميزان امكانات، امور آموزشي، بهداشت، مشاوره و امور پرورشي را مورد بررسي قرار مي دهد. روش پژوهش علّي مقايسه اي بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه ۶۰ سوالي محقق ساخته با پايايي ۹۸/۰ براي دانش آموزان و ۸۹/۰ براي دبيران بود. روش نمونه گيري، تصادفي چند مرحله اي بود و از بين نواحي پنج گانه شهر اصفهان، سه ناحيه به صورت تصادفي انتخاب شد. سپس تعداد دانش آموزان و دبيران نمونه، با استفاده از فرمول، به نسبت تعداد دانش آموزان و دبيران هر ناحيه محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد. در سطح آمار توصيفي از مشخصه هاي آماري نظير ميانگين، انحراف معيار، توزيع فراواني و درصد و در سطح آمار استنباطي از آزمونهاي  t مستقل، آزمون تحليل واريانس يكطرفه، آزمون ال.اس.دي (L,S,D) و آزمون توكي و آزمون هتلينگ استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه: عملكرد مديران و دبيران در دبيرستانهاي غيرانتفاعي با دولتي متفاوت است و مديران و دبيران دبيرستانهاي غيرانتفاعي داراي عملكرد بهتري بودند. كيفيت آموزشي در دبيرستانهاي غيرانتفاعي نيز بهتر از دبيرستانهاي دولتي بود. در زمينه ميزان امكانات، بهداشت و خدمات مشاوره اي و امور پرورشي، تفاوت معناداري بين دبيرستانهاي غيرانتفاعي و دولتي نبود. يعني در هر دو نوع دبيرستان اين خدمات انجام مي شد و هيچ كدام بر ديگري امتيازي نداشته است.