مقاله مقايسه كيفيت زندگي بيماران تحت دياليز خوني و صفاقي در مراكز دياليز بيمارستان هاي امام رضا (ع) و قائم (عج) شهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه كيفيت زندگي بيماران تحت دياليز خوني و صفاقي در مراكز دياليز بيمارستان هاي امام رضا (ع) و قائم (عج) شهرستان مشهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله دياليز خوني
مقاله دياليز صفاقي
مقاله SF-36

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نقيبي مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: مجاهدي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زماني بشري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه تفاوت هاي نسبي در برخي از حيطه هاي کيفيت زندگي بيماران دياليز خوني و صفاقي هنوز به طور کامل روشن نشده است. هدف اين مطالعه، مقايسه کيفيت زندگي بيماران دياليز خوني و صفاقي در مراکز قائم و امام رضا است.
 روش کار
 در اين مطالعه توصيفي در مركز دياليز خوني و صفاقي امام رضا (ع) و قائم (عج) در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ انجام شد.۴۰ بيمار دياليز صفاقي (۱۷مرد و۲۳زن) با ۴۰ بيمار همسان شده دياليز خوني (۲۰مرد و ۲۰زن) مقايسه شدند. از ابزار (SF-36) براي ارزيابي کيفيت زندگي در ۸ حيطه عملکرد فيزيکي، محدوديت ايفاي نقش فيزيکي، درد بدن، سلامت عمومي، عملکرد اجتماعي، محدوديت ايفاي نقش عاطفي، انرژي، خوب بودن عاطفي استفاده شد . ميانگين نمره اجزاي فيزيکي و ذهني سلامت و نمره کل نيز محاسبه شد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد. مقايسه توسط آزمون هاي تي، ويلكاكسون، همبستگي پيرسون، من ويتيني، دقيق فيشر و كروسكال واليس انجام شد.
نتايج
پايين ترين نمره در حيطه محدوديت ايفاي نقش فيزيکي در هر دو گروه و بالاترين نمره در حيطه محدوديت ايفاي نقش عاطفي در بيماران دياليز صفاقي و درد بدن در بيماران دياليز خوني مشاهده شد. در حيطه هاي سلامت عمومي، انرژي، محدوديت ايفاي نقش فيزيکي و بعد فيزيکي سلامت SF-36 بيماران دياليز صفاقي به طور معني داري نمرات بالاتري نسبت به بيماران دياليز خوني کسب کردند. تنها ميانگين نمره درد در بيماران دياليز خوني نسبت به دياليز صفاقي به طور معني داري بالاتر بود (p<0.05).
 نتيجه گيري
اين مطالعه نشان مي دهد، بيماران دياليز صفاقي کيفيت زندگي بهتري در حيطه هاي سلامت عمومي، انرژي، محدوديت عملکرد فيزيکي و بعد فيزيکي سلامت در مقايسه با بيماران تحت دياليز خوني داشتند.