مقاله مقايسه كيفيت زندگي بيماران دياليزي و پيوند كليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه كيفيت زندگي بيماران دياليزي و پيوند كليه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله همودياليز
مقاله پيوند کليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تدريسي سيدداوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: در درمان هاي جايگزين كليه، هدف تنها طولاني كردن زندگي و حفظ سلامتي نيست، بلكه حفظ و ارتقاي كيفيت زندگي نيز مدنظر است. اين مطالعه با هدف تعيين و مقايسه ميزان كيفيت زندگي بيماران همودياليزي و پيوند كليه انجام شد.
روش ها: اين مطالعه مقايسه اي مقطعي روي بيماران همودياليزي و پيوند كليه مراجعه كننده به يكي از بيمارستان هاي شهر تهران در سال ۱۳۸۷ انجام شد. ۷۶ بيمار دياليزي و پيوند كليه به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه اطلاعات جمعيت شناختي و پرسش نامه SF-36 استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS 15 و آزمون هاي آماري تي زوجي، تي مستقل و آناليز واريانس اندازه گيري مكرر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: رضايت از وضعيت اقتصادي، خانواده و شغل (۱=خيلي راضي تا ۵=خيلي ناراضي) به ترتيب براي گروه دياليزي ۳٫۲۰ (رضايت نسبي)، ۲٫۳۴ (راضي) و ۱٫۳۶ (خيلي راضي) و براي گروه پيوند كليه ۲٫۷۵ (رضايت نسبي)، ۲ (راضي) و ۳٫۱۰ (رضايت نسبي) بود. در مورد كيفيت زندگي، دو گروه در حيطه سلامت عمومي (p=0.004) و نمره سلامت جسمي (p=0.004) با يكديگر تفاوت معني دار داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به كسب نمره بهتر و معني دار، گروه پيوندي از كيفيت زندگي بهتري در حيطه هاي سلامت عمومي و نمره كلي سلامت جسماني نسبت به گروه دياليزي برخوردار هستند.