مقاله مقايسه كيفيت زندگي بيماران شريان كرونري پس از درمان جراحي باي پس و مداخله از راه پوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۷۵ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه كيفيت زندگي بيماران شريان كرونري پس از درمان جراحي باي پس و مداخله از راه پوست
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله بيماري عروق كرونر
مقاله جراحي عروق كرونر
مقاله مداخله شريان کرونر از راه پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نحرير بتول
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري نوري جميله
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: باباتباردرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بيماري شريان كرونري (CAD) نخستين علت مرگ در كشورهاي توسعه يافته و ايران به شمار مي آيد. درمان اين بيماري به سه روش دارويي، مداخله غيرجراحي شريان كرونر از راه پوست (PCI) و جراحي باي پس شريان كرونري (CABS) انجام مي گيرد. در انتخاب شيوه درمان علاوه بر تصميم پزشك، نظر بيمار بسيار حايز اهميت و مزيت روش هاي درماني مورد سئوال است. اين مطالعه با هدف تعيين مزيت دو روش درماني CABS و PCI از نظر كيفيت زندگي در دوران پس از عمل انجام گرفت.
مواد و روش ها: در مطالعه اي توصيفي- تحليلي، ۱۹۰ بيمار مبتلا به CAD تحت درمان با يكي از روش هاي جراحي عروق كرونر و آنژيوپلاستي با روش نمونه گيري مبتني بر هدف از ليست بيماران يكي از بيمارستان هاي شهر تهران انتخاب شدند. سپس، طي مصاحبه اي ساختارمند، پرسش نامه استاندارد كيفيت زندگي ناتينگهام تكميل شد. داده ها با آزمون آماري T مستقل و مجذور كاي با استفاده از نرم افزار SPSS 11 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در بيماران تحت درمان باCABS ، ميانگين نمره كيفيت زندگي ۱۸٫۵۶±۳٫۲۵۵ و در گروه تحت درمان با PCI به ميزان ۲۲٫۶۷±۲٫۶۹۱ بود. آزمون آماري T مستقل، اختلاف معني داري بين اين دو شيوه نشان داد (P<0.05). كيفيت زندگي در بيماران تحت درمان با CABS مطلوب تر از گروه تحت درمان با PCI بود.
نتيجه گيري: هرچند روش درماني CABS براي بيماران دشوارتر و پرهزينه تر است، اما كيفيت زندگي آنان را ارتقا مي دهد.