مقاله مقايسه كيفيت زندگي كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت از ديدگاه خود و والدينشان با گروه سالم در شهركرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه كيفيت زندگي كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت از ديدگاه خود و والدينشان با گروه سالم در شهركرد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله ديابت
مقاله كودكان
مقاله نوجوانان
مقاله والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحيان تهمينه
جناب آقای / سرکار خانم: پروين ندا
جناب آقای / سرکار خانم: سميع پور وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنچه كه در درمان يك بيماري مزمن چون ديابت داراي اهميت است علاوه بر كنترل علايم بيماري، بهبود كيفيت زندگي بيمار است. زحمتي كه يك بيماري مزمن چون ديابت بر شخص تحميل مي كند مساله اي است كه تنها از ديدگاه پزشك و پرستار قابل شناسايي نبوده و با آنچه بيمار احساس مي كند بستگي دارد. تاثير ديابت و عوارض ناشي از آن بر روي كيفيت زندگي هنوز ناشناخته باقي مانده و مطالعات انجام شده بر روي كيفيت زندگي بيماران ديابت محدود است. اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت تيپ ۱ از دو ديدگاه خود و والدينشان با گروه كنترل انجام شد.
روش بررسي: در يك مطالعه «كوهورت تاريخي» كيفيت زندگي كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت تيپ ۱ از ديدگاه خود و والدينشان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني مورد بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه هاي كيفيت زندگي (PedSQL) در دو ديدگاه كودكان و والدين در چهار بعد جسمي (۸ سوال)، عاطفي (۵ سوال)، اجتماعي (۵ سوال) و عملكرد مدرسه (۵ سوال) بود. داده ها با استفاده از روشهاي آمار استنباطي (آزمون تي مستقل، من ويتني و همبستگي اسپيرمن) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين ميانگين نمره كلي كيفيت زندگي كودكان و نوجوانان ديابتي و گروه سالم تفاوت معني داري وجود نداشت، اما در بعد جسمي اين تفاوت معني دار بود. ديدگاه والدين نشان داد كه والدين كودكان ديابتي نسبت به والدين گروه سالم نگراني بيشتري داشتند و كيفيت زندگي كلي و همچنين در ابعاد جسمي، عاطفي و اجتماعي بين نمره والدين گروه ديابتي و سالم تفاوت كاملا معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان داد كه ديدگاه كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت در حيطه جسمي با گروه سالم متفاوت مي باشد. همچنين از ديدگاه والدين كودكان و نوجوانان ديابتي كيفيت زندگي فرزندانشان بويژه در سه بعد عاطفي و جسمي و اجتماعي در مقايسه با والدين گروه سالم متفاوت مي باشد. لذا توصيه مي شود برنامه هايي به منظور ارتقا سطح بهداشت روان اين بيماران و خانواده آنها در كنار مراقبتهاي درماني ارايه گردد.