مقاله مقايسه كيفيت زندگي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه و داخلي، جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه كيفيت زندگي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه و داخلي، جراحي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله کيفيت زندگي
مقاله بخش هاي مراقبت ويژه
مقاله بخش داخلي- جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مهروز
جناب آقای / سرکار خانم: پرنده اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حاج اميني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اهداف: محيط هاي شغلي متفاوت بر روي كيفيت زندگي تاثير گذارند و استرس هاي شغلي بر سلامتي و نيز كيفيت زندگي افراد تاثير جدي دارند. توجه به سلامت و كيفيت زندگي پرستاران و سالم نگه داشتن اين گروه در درجه اول به عنوان يك انسان و در درجات بعدي به عنوان فردي كه حافظ سلامت اعضاي ديگر جامعه است، از اهميت زيادي برخوردار است. اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي پرستاران در بخش هاي ويژه و داخلي- جراحي انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي روي ۲۵۰ نفر از كاركنان پرستاري شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه و داخلي- جراحي ۲ بيمارستان آموزشي شهر تهران در سال ۱۳۸۷ انجام شد. واحد هاي پژوهش به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. ابزار گرد آوري داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافيك و پرسش نامه كيفيت زندگي SF-36 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 با شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي استنباطي غيرپارامتريك شامل مجذور كاي، من ويتني، كروسكال واليس و اسپيرمن تجزيه و تحليل شد .
يافته ها: ميانگين نمره بعد سلامت جسماني و بعد سلامت رواني و نمره كل كيفيت زندگي پرستاران در بخش هاي داخلي- جراحي و ويژه اختلاف معنادار نشان داد ( (P<0.05بين رضايت اقتصادي، اجتماعي، شغلي و نوع بخش با كيفيت زندگي رابطه معنادار وجود داشت ((P<0.05.
نتيجه گيري: با توجه به اجتناب ناپذير بودن برخي از عوامل استرس زا در حرفه پرستاري و لزوم پيشگيري از آثار جسمي، رواني و رفتاري استرس بر شاغلين اين حرفه، لازم است تمهيداتي در جهت بهبود شرايط محيط كار و ارتقاي كيفيت زندگي آنان به كار گرفته شود. همچنين آموزش روش هاي مقابله اي به پرستاران پيشنهاد مي شود.