مقاله مقايسه محتواي اطلاعاتي باندهاي سنجنده هاي ASTER و LISS-III در مناطق خشک (مطالعه موردي پلاياي دامغان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه محتواي اطلاعاتي باندهاي سنجنده هاي ASTER و LISS-III در مناطق خشک (مطالعه موردي پلاياي دامغان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ASTER ،LISS-III
مقاله محتواي اطلاعاتي
مقاله PCA ،NDVI
مقاله خاک شور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي محتوي اطلاعاتي سنجنده LISS-III و مقايسه آن با ديگر سنجنده هاي با قدرت تفکيک مکاني و طيفي مشابه مانند ASTER براي کاربران داده هاي دورسنجي در مناطقي که تنها به يکي از اين سنجنده ها دسترسي دارند مي تواند مفيد واقع شود. سنجنده LISS-III يکي از سنجنده هاي ماهواره IRS-P6Resource مي باشد. اين سنجنده در باندهاي قرمز، سبز و مادون قرمز نزديک داراي قدرت تفکيک مکاني ۵٫۲۳ متر و مادون قرمز مياني ۷۰ متر تصويربرداري مي کند. سنجنده ASTER نيز يکي از سنجنده هاي ماهواره TERRA مي باشد که داراي قدرت تفکيک مکاني ۱۵ متر در باندهاي مرئي و مادون قرمز نزديک، ۳۰ متر در مادون قرمز مياني و ۹۰ متر در باندهاي حرارتي مي باشد. بدين منظور براي بررسي محتواي اطلاعاتي دو سنجنده، منطقه دامغان که يکي از مناطق خشک مي باشد انتخاب شد. در ابتدا به منظور مقايسه دقيق داده هاي فوق تصاوير هر دو سنجنده ژئورفرنس گرديد. با توجه به قدرت تفکيک مکاني متفاوت باندهاي اين دو سنجنده، تمامي تصاوير به اندازه پيکسل يکسان (Pixel size) تبديل گرديدند. نمونه برداري از خاک منطقه انجام شد و پارامترهايpH ، ۳CO، EC، SAR و …. اندازه گيري شد. سپس سه ناحيه از تصاوير ماهواره اي که معرف مناطق غير شور، نمک هاي حاشيه پلايا و مرکز پلايا بودند براي بررسي و مطالعه محتواي اطلاعات دو سنجنده انتخاب و از آن ها پنجره اي تفکيک شد. آناليزهاي تحليل مولفه هاي اصلي در هر دو سنجنده انجام شد و شاخص گياهي NDVI با استفاده از باندهاي دو سنجنده ساخته شد. نتايج نشان مي دهد دو سنجنده در هر سه منطقه (غير شور، نمک هاي حاشيه و مرکز پلايا) همبستگي کمي با يکديگر داشته و مي توان از ترکيب آنها به بيشترين ميزان اطلاعات دست يافت. در مولفه مرتبه اول PCA در سنجنده ASTER بيشترين اطلاعات مربوط به باند SWIR6 ذخيره، و در IRS اطلاعات کليه باندها به يک نسبت ذخيره شده است. نتايج نشان مي دهد پارامترهاي آماري NDVI در دو سنجنده تفاوت معني داري با يکديگر ندارند و مي توان بارزسازي پوشش هاي گياهي را تنها با يکي از آن ها انجام داد.