مقاله مقايسه مدلهاي رگرسيون لجستيك، تكه اي و خطي در تخمين سرعت و طول دوره پر شدن دانه برخي ارقام گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۶۰ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدلهاي رگرسيون لجستيك، تكه اي و خطي در تخمين سرعت و طول دوره پر شدن دانه برخي ارقام گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني لجستيک
مقاله سرعت و طول دوره پر شدن دانه
مقاله وزن نهايي دانه و گندم نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني حويزه مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وزن نهايي دانه يکي از اجزا عملكرد دانه در گندم است که به سرعت و طول دوره فرايند پر شدن دانه وابسته است. درك فرايند پرشدن دانه ممكن است در برنامه هاي اصلاحي گندم براي افزايش عملكرد دانه و توليد ارقام زود رس سودمند باشد. اين بررسي به منظور تعيين بهترين روش اندازه گيري يا مدل برآورد كننده سرعت و طول دوره پرشدن دانه ۱۰ رقم گندم نان در سال زراعي ۸۵ – ۱۳۸۴ در مزرعه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي ده رقم گندم مشتمل بر ياواروس، چمران، کرخه، ويريناک، دز، کوير، سيمره، D79 – 15، S80 – 18،  S78 – 18توصيه شده مركز تحقيقات كشاورزي استان خوزستان مبني بر مناسب بودن كشت اين ارقام در منطقه بودند. در اين بررسي با استفاده از معادلات لجستيک، خطي و تکه اي پارامترهاي مربوط به پرشدن دانه ارزيابي گرديد. منحني لجستيك برازش بهتري نسبت به دو مدل ديگر براي برآورد سرعت و طول دوره پر شدن دانه داشت، با توجه به نتايج، تجزيه واريانس صفات مورد بررسي نشان داد که ارقام مورد آزمايش از لحاظ سرعت و طول دوره پر شدن دانه اختلاف بسيار معني داري (%>P1) داشتند ولي از نظر وزن نهايي دانه اختلاف بين ارقام معني دار ((%>P5 بود. که حاکي از وجود تفاوت ژنتيکي ارقام مورد بررسي مي باشد. همبستگي بين طول دوره پر شدن دانه و وزن نهايي دانه مثبت و کم بود. همبستگي فنوتيپي بين سرعت و طول دوره پر شدن دانه بسيار جزيي و ناچيز بود، که نشان دهنده عدم همبستگي ژنتيکي بين اين صفات مي باشد با اين حال با آگاهي از عدم همبستگي ژنتيکي بين سرعت و طول دوره پر شدن دانه انتخاب همزمان براي افزايش سرعت پر شدن دانه و وزن نهايي دانه بدون افزايش طول دوره پر شدن دانه امکان پذير است. مقايسه روشهاي مختلف برآورد سرعت پرشدن دانه و طول دوره پرشدن دانه نشان داد که بين پديده هاي فيزيولوژيک حاکم بر گياه و نتايج حاصل از برازش معادله لجستيک رابطه منطقي تري وجود دارد و پس ازمعادله لجستيک، معادله خطي از اين ويژگي برخوردار است. بنابراين جهت برآورد خصوصيات دوره موثر پرشدن دانه، برازش معادلات لجستيک و سپس خطي در مورد گياه گندم توصيه مي گردد.