مقاله مقايسه مدل رگرسيون لجستيك چندسطحي با رگرسيون لجستيك معمولي در تعيين عوامل مرتبط با گواتر كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل رگرسيون لجستيك چندسطحي با رگرسيون لجستيك معمولي در تعيين عوامل مرتبط با گواتر كودكان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل چندسطحي
مقاله رگرسيون لجستيك
مقاله ساختار سلسله مراتبي
مقاله گواتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي رضوانه
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين مطالعه مقايسه عملكرد رگرسيون لجستيك چندسطحي و معمولي در تعيين عوامل مرتبط با گواتر در كودكان با توجه به ساختار سلسله مراتبي داده ها مي باشد.
مواد و روش ها: آزمودني هاي مطالعه شامل ۳۵۷۴۷ دانش آموز ۱۰-۸ ساله ساكن ۳۰ استان كشور بودند و داده ها توسط پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و خوشه اي جمع آوري شدند. وضعيت گواتر، جنس، محل سكونت، ارتفاع از سطح دريا و شيوه نگهداري نمك يددار در خانواده ها ثبت شد. مدل چندسطحي براي تحليل داده ها استفاده و با يافته هاي حاصل از رگرسيون لجستيك معمولي مقايسه شد.
يافته ها: مطالعه نشان داد كه ۷۴/۵% دانش آموزان داراي گواتر بودهاند در رگرسيون لجستيك دوسطحي، واريانس در سطح دوم (شهرستان) ۰٫۹۴۱ با خطاي معيار (p<0.001) 0.092 و نسبت شانس ارتفاع از سطح دريا ۱٫۲۷ (۱٫۶۲ و ۰٫۷۸) به دست آمد. در رگرسيون سه سطحي نسبت شانس ابتلا به گواتر در دانش آموزان دختر ۱٫۰۸ (۱٫۳۴ و ۱٫۰۴) و روستايي ۱٫۳۶ (۱٫۴۷ و ۱٫۲۴) معني دار بود. مقدار واريانس در سطح سوم (استان ها) ۱٫۰۳۱ با خطاي معيار ۰٫۲۸۷ برآورد شد (p<0.001).
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد استفاده از مدل رگرسيون كلاسيك منجر به كم برآوردي واريانس برآورد متغيرها نسبت به مدل هاي دوسطحي و سه سطحي مي شود.