مقاله مقايسه مدل شرطي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي تعديلي با مدل شرطي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (مطالعه موردي: بازار اوراق بهادار تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل شرطي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي تعديلي با مدل شرطي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (مطالعه موردي: بازار اوراق بهادار تهران)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله ريسک بازار
مقاله مدل شرطي CAPM
مقاله مدل شرطي D-CAPM
مقاله بتاي منفي
مقاله دارايي سرمايه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي بغدادآباد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه نصيري مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق، با هدف بررسي و مقايسه تفصيلي دو مدل شرطي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديلي و مدل شرطي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ انجام شده است. در مرحله نخست، ضرايب بتا و بتاي منفي و متغيرهاي نرخ بازده بازار و صرف ريسک سهم در دو مدل شرطي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديلي و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي محاسبه شده و نرخ بازده مورد انتظار براورد مي شود. سپس بر اساس مثبت و منفي بودن صرف ريسک بازار، نرخ بازده سهم (متغير مستقل) و نرخ بازده مورد انتظار (متغير وابسته) در دو مدل تفکيک مي شود تا از اين طريق، داده هاي اوليه فرضيه هاي فرعي و اصلي تحقيق مشخص شود. سپس با استفاده از نرم افزارهاي اماري (Eviews، Spss و SAS) و با گرفتن ازمون همبستگي، اختلاف ميانگينها و حداقل اختلاف معني داري نسبت به رد و يا تاييد فرضيه هاي تحقيق اقدام مي شود.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که در دوره هايي که صرف ريسک بازار مثبت است، مدل شرطي D-CAPM کاراتر از مدل شرطي CAPM بوده و در شرايط ريسک منفي نيز نتيجه مشابهي حاصل شده است؛ بدين معني که مدل شرطي D-CAPM کاراتر از مدل شرطي CAPM است. همچنين مدل شرطي D-CAPM در مقايسه با مدل شرطي CAPM ارتباط ميان ريسک و بازده را به نحو مطلوب تري نشان داده و سبد اين مدل در مقايسه با مدل شرطي CAPM کاراتر به نظر مي رسد.