مقاله مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با مدل تعديل شده براي شرايط تورمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با مدل تعديل شده براي شرايط تورمي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي
مقاله مدل تعديل شده براي شرايط تورمي
مقاله قيمت بازاري ريسک
مقاله شرايط نامطمئن تورمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: امامي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به مقايسه ميزان خطاي دو مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و تعديل شده براي شرايط تورمي در پيش بيني بازده سهام مي پردازد. در اين راستا، سه فرضيه طراحي شد. به منظور آزمون اين فرضيه ها، اطلاعات ماهيانه ۷۲ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۲-۱۳۸۶ جمع آوري گرديد و دو مدل با استفاده از رگرسيون هاي مربوط مقايسه شدند. نتايج تحقيق نشان داد که مدل تعديل شده از نظر برآورد بازده دارايي، ضريب خطاي کمتري دارد و وجود عامل تورم در اين مدل، ميزان دقت آن را نسبت به مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي به شکل معناداري افزايش مي دهد. به عبارت ديگر، عامل تورم در پيش بيني بازده دارايي هاي سرمايه اي داراي نقش بااهميتي است. همچنين، در شرايط تورمي، در صورت وجود همبستگي مثبت بين نرخ بازده پرتفوي بازار و نرخ تورم، مقدار قيمت بازاري ريسک در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي نسبت به مدل تعديل شده کمتر است.