مقاله مقايسه مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيك و تحليل مميزي در پيش بيني سندرم متابوليك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۳۸ تا ۶۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيك و تحليل مميزي در پيش بيني سندرم متابوليك
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي
مقاله رگرسيون لجستيك
مقاله تحليل مميزي
مقاله سندرم متابوليک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سدهي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شبكه هاي عصبي مصنوعي به عنوان يكي از روش هاي نوين مدلسازي در سال هاي اخير مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اين مدل ها براي پيش بيني و طبقه بندي در مواردي كه روش هاي كلاسيك آماري به خاطر محدوديت هايشان قابل استفاده نيستند، كاربرد دارند. هدف از اين مطالعه مقايسه توانايي مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيك و تحليل مميزي براي پيش بيني سندرم متابوليك در نمونه اي از افراد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران بود.
مواد و روش ها: با استفاده از بانك اطلاعاتي مطالعه قند و ليپيد تهران، ۳۴۷ نفر از افراد شركت كننده در آن مطالعه كه در ابتداي فاز اول مطالعه بر اساس تعريف ATP ΙΙΙ مبتلا به سندرم متابوليك نبودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. اندازه گيري شاخص هاي تن سنجي، سابقه بيماري قلبي – عروقي، نمايه توده بدن، كلسترول LDL و كلسترول HDL، كلسترول تام، تري گليسريد، قندخون ناشتا، قند خون دو ساعته، مصرف سيگار، فشار خون سيستولي و دياستولي و دور كمر در ابتداي مطالعه ثبت و بروز سندرم متابوليك پس از سه سال پيگيري به عنوان متغير پاسخ در نظر گرفته شد. مدل هاي رگرسيون لجستيك، تحليل مميزي و شبكه عصبي مصنوعي پس انتشار (۱۵:۸:۱) و (۱۵:۱۰:۱) بر داده ها برازش داده شد و پيش بيني بر اساس اين مدل ها انجام شد. از تحليل راك و آماره كاپا براي مقايسه قدرت پيش بيني مدل ها استفاده شد. نرم افزار MATLAB به اين منظور مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: مساحت زير منحني راك (ROC) براي مدل هاي رگرسيون لجستيك، تحليل مميزي و مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي (۱۵:۸:۱) و (۱۵:۱۰:۱) به ترتيب ۰٫۷۴۹، ۰٫۷۳۹ و ۰٫۷۴۸ و ۰٫۸۹۰ به دست آمد. ميزان حساسيت مدل ها به ترتيب ۰٫۴۸۳، ۰٫۶۶۷، ۰٫۴۳۵ و ۰٫۸۳۶ و ويژگي آنها به ترتيب ۰٫۸۵۷، ۰٫۶۶۰، ۰٫۹۱۰ و ۰٫۸۸۴ برآورد شد. اندازه آماره كاپا براي مدل ها به ترتيب ۰٫۳۲۲، ۰٫۳۶۳، ۰٫۳۷۲ و ۰٫۷۱۲ به دست آمد.
نتيجه گيري: يافته ها نشان دادند كه مدل شبكه عصبي مصنوعي پس انتشار (۱۵:۱۰:۱) نسبت به مدل رگرسيون لجستيك و مدل تحليل مميزي از دقت بيشتري براي پيش بيني سندرم متابوليك در افراد مورد بررسي برخوردار است.