مقاله مقايسه مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي و توابع انتقالي رگرسيوني براي پيش بيني ظرفيت تبادل کاتيوني خاک هاي استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۰ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي و توابع انتقالي رگرسيوني براي پيش بيني ظرفيت تبادل کاتيوني خاک هاي استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي
مقاله ظرفيت تبادل کاتيوني
مقاله چهارمحال و بختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان فرد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي هرچگاني حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظرفيت تبادل کاتيوني (CEC) يکي از مهمترين ويژگي هاي خاک در ارتباط با موادغذايي، نگهداري آب در خاک و همچنين مديريت آلودگي خاک مي باشد. اندازه گيري  CECکاري دشوار و وقت گير است. بنابراين تخمين آن از طريق خصوصيات زود يافت خاک مطلوب مي باشد. در اين مطالعه، توابع انتقالي براي پيش بيني ظرفيت تبادل کاتيوني از خصوصيات اساسي خاک مانند توزيع اندازه ذرات، کربن آلي، درصد رطوبت اشباع و pH توسعه داده شد و با استفاده از روش هاي شبکه عصبي مصنوعي و رگرسيوني چندمتغيره خطي ارزيابي شد و سپس توانايي پيش بيني اين دو روش با استفاده از آماره هاي ارزيابي مقايسه شد. کل ۲۰۰ نمونه خاک به دو دسته ۱۶۵ تايي براي توسعه مدل و ۳۵ تايي براي ارزيابي مدل تقسيم شدند. دقت پيش بيني بوسيله آماره هاي ضريب تعيين (R2) و ريشه دوم ميانگين مربعات خطا (RMSE) بين CEC اندازه گيري و پيش بيني شده ارزيابي شد. نتايج نشان داد هنگامي که از شبکه عصبي با يک لايه پنهان و هفت نرون در اين لايه و ماده آلي، درصد رطوبت اشباع، درصد رس و شن به عنوان ورودي استفاده شد، CEC با R2=0.81 و RMSE=3.05 سانتي مول بر کيلوگرم خاک بهتر از ديگر مدل ها پيش بيني شد. مقادير  R2و RMSE به ترتيب از ۶۶/۰ تا ۶۹/۰ و از ۶۹/۴ تا ۲۶/۴ براي روش رگرسيوني، و از ۷۸/۰ تا ۸۱/۰ و ۲۹/۳ تا ۰۵/۳ براي شبکه عصبي متغير بود. نتايج نشان داد که پيش بيني شبکه عصبي بهتر از تابع هاي رگرسيوني مي باشد.