مقاله مقايسه مدل هاي هضم هوازي لجن فعال دفعي و واسنجي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل هاي هضم هوازي لجن فعال دفعي و واسنجي آنها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هضم هوازي
مقاله راکتور ناپيوسته
مقاله مدل آدامز
مقاله مدل هاي لجن فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: تائبي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طراحي سيستم هضم هوازي يا ارزيابي کارايي هاضم هوازي، استفاده از مدل هاي رياضي امکان بررسي ايده هاي مختلف طراحي و يا شبيه سازي رفتار سيستم را به طراح و محقق مي دهد و در اين خصوص به کارگيري مدلي که به بهترين نحو سينتيک فرايند هضم هوازي را توصيف کند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين تحقيق، مدل ساده مرتبه اول پيشنهادي معروف به مدل آدامز براي فرايند هضم هوازي و مدل هاي لجن فعال تدوين شده توسط انجمن بين المللي آب، براي فرايند لجن فعال (ASM1 و ASM3) معرفي و ارزيابي شدند. براي جمع آوري داده هاي آزمايشگاهي به منظور واسنجي مدل هاي تحت بررسي، سه راکتور ناپيوسته هر کدام به حجم ۱۰ ليتر با غلظت جامدات معلق اوليه ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ ميلي گرم در ليتر به مدت ۷۰ روز هوادهي شدند و تحت آزمايش هاي اندازه گيري جامدات و اکسيژن خواهي شيميايي قرار گرفتند. پارامترهاي مدل هاي تحت بررسي با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي، تخمين زده شدند و بهترين سري پارامترها که بر اساس آن محاسبات مدل ها بيشترين انطباق را با نتايج آزمايش ها داشت، براي هر مدل و هر راکتور ارائه گرديد. نتايج حاصل از کاربرد مدل ها نشان داد که راکتورهاي حاوي لجن غليظ تر، ثابت آهنگ زوال سلولي کمتري دارند. همچنين با مقايسه خطاهاي ناشي از محاسبات مدل ها با داده هاي آزمايشگاهي، مشاهده شد که مدل لجن فعال شماره سه، بهتر از مدل آدامز و مدل لجن فعال شماره يک، تغييرات غلظتهاي جامدات را در راکتورهاي ناپيوسته هضم هوازي پيش بيني مي کند.