مقاله مقايسه مشارکت کشورها در ۳۷ مجله بين المللي بهداشتي (۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه مشارکت کشورها در ۳۷ مجله بين المللي بهداشتي (۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت در سلامت
مقاله مجله هاي بين المللي بهداشتي
مقاله مشارکت
مقاله شوراي نويسندگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزمحمدي نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تحقيق هاي مختلفي در زمينه سهم کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در توليدات علمي در سطح جهاني انجام شده اند. يکي از مهم ترين دلايل عدم برابري سهم اين كشورها، عدم توسعه کافي توانمندي ها و زير ساخت هاي لازم جهت انجام و انتشار تحقيق هاي بهداشتي است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين سهم مشاركت کشورهاي مختلف در۳۷ مجله بين المللي بهداشتي در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي مجله هاي بين المللي بهداشتي كه در سال ۲۰۰۸ ميلادي چاپ شده بودند، انجام شد. با انجام نمونه گيري هدفمند، ۳۷ مجله جهت ورود به مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارExcel  تحليل شدند.
يافته ها: سهم كشورهاي مختلف در انتشار و عضويت در شوراي نويسندگان مجله هاي بين المللي بهداشتي نابرابر بود. تنها ۵۲ كشور که بيش از نيمي از آنها جزء کشورهاي پردرآمد بودند، فرصت تصميم گيري در امور مربوط به توليد مقاله هاي علمي در زمينه علوم بهداشتي در مجله هاي بين المللي مورد بررسي را داشتند. بيش ترين سهم به كشور آمريکا تعلق داشت و سهم کشورهاي کم درآمد در دسترسي به اين فرصت ها در برخي موارد صفر و در بقيه موارد ناچيز بود. اين نابرابري با احتساب نسبت فرصت ها به جمعيت کشورها شدت مي يافت.
بحث و نتيجه گيري: براي كاهش شكاف بين کشورهاي فقير و غني در زمينه هاي مختلف از جمله آموزش و تحقيق در سلامت مي بايست برابري در دسترسي به فرصت هاي آموزشي و توسعه توانمندي هايي چون توليد، داوري و انتشار تحقيقات به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.