مقاله مقايسه معادله ساختاري امكان پذيري كاربرد فناوري هاي ميزان متغير آبياري در استان هاي فارس و خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه معادله ساختاري امكان پذيري كاربرد فناوري هاي ميزان متغير آبياري در استان هاي فارس و خوزستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري هاي ميزان متغير آبياري
مقاله مدل اصلاح شده پذيرش فناوري
مقاله نرم افزار PLS-Graph
مقاله استان هاي فارس و خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري هاي ميزان متغير آبياري راهكار جديدي از كاربرد فناوري هاي اطلاعاتي در كشاورزي در جهت افزايش بهره وري آب در كشاورزي است. با استفاده از اين فناوري ها، آبياري فقط در بخش هايي از مزرعه انجام مي شود كه به آنها نياز باشد. هدف اين مقاله مقايسه تمايل رفتاري و ايستارهاي كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان  هاي فارس و خوزستان نسبت به كاربرد فناوري هاي ميزان متغير آبياري با استفاده از مدل اصلاح شده پذيرش فناوري مي باشد. مطالعه به روش پيمايش انجام گرفت. از نمونه گيري طبقه بندي تصادفي براي جمع آوري داده ها به ترتيب در بين ۱۳۵ و ۱۱۴ كارشناس در استان هاي فارس و خوزستان استفاده گرديد. يافته ها نشان داد كه مدلهاي ارايه شده در اين پژوهش قدرت پيش بيني بمراتب بيشتري از تمايلات رفتاري و ايستارهاي افراد نسبت به مدلهاي قبلي دارد. بر مبناي نتايج بدست آمده، متغيرهاي پژوهش قدرت متفاوتي براي پيش بيني نگرش و تمايل به كاربرد و همچنين درك كارشناسان از مفيدبودن فناوري هاي ميزان متغير آبياري در دو استان دارند. اما بين دو استان از نظر درك آساني كاربرد تفاوت وجود ندارد بر اساس نتايج بدست آمده، پيشنهادهايي در خصوص كاربرد اين فناوري ها در كشور ارايه شده است.