مقاله مقايسه معاينات پريودنتال دانشجويان دندانپزشكي راست دست و چپ دست در اندازه ‌گيري عمق پاكت پريودنتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۵۶ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه معاينات پريودنتال دانشجويان دندانپزشكي راست دست و چپ دست در اندازه ‌گيري عمق پاكت پريودنتال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راست دست يا چپ دست بودن
مقاله پاكت
مقاله پريودنتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدا زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دقت در اندازه‌ گيري‌ هاي پاكت پريودنتال به وسيله پروب به عوامل مختلفي بستگي دارد که بعضي از آنها به شخص معاينه کننده مربوط مي ‌شوند. هدف از اين مطالعه مقايسه اندازه ‌گيري عمق پاکت پريودنتال  (PPD) Pocket Probing Depthدر دو گروه از دانشجويان دندانپزشکي راست دست و چپ دست در معاينات پريودنتال بود.
روش بررسي: هشت بيمار پريودنتال با ميانگين سني ۳۵ سال كه از لحاظ سيستميک سالم بوده و داراي پاکت‌ هاي با عمق ۰٫۵-۶ ميلي ‌متر بودند و حداقل ۲۰ دندان داشتند، توسط ۴ نفر دانشجوي دندانپزشکي راست دست و ۴ نفر چپ دست که ميانگين سني آنها ۲۵ سال بود تحت معاينه و پروبينگ پاكت ‌هاي پريودنتال قرار گرفتند. اين دانشجويان در مورد معاينه پريودنتال و اندازه‌ گيري پاکت پريودنتال توسط پروب ويليامز آموزش ديدند. يافته‌ هاي به دست آمده در نرم‌ افزار SPSS جمع ‌آوري و در تجزيه و تحليل آنها از آزمون‌ هاي T-test و نيز ضريب همبستگي بين گروهي (ICCs) استفاده شد.
يافته ‌ها: اختلاف ميانگين PPD به دست آمده از اندازه ‌گيري ‌هاي معاينه كننده ‌هاي راست دست و چپ دست کل دهان در دو گروه معني ‌دار بود (P<0.05)، اما به علت اختلاف در مقياس صدم ميلي ‌متر (۰٫۰۸ ميلي‌ متر) از نظر کلينيکي غير قابل اعتنا مي ‌باشد. بيشترين ميزان اين تفاوت آماري در دندان ‌هاي خلفي نيم قوس راست فک پايين بود (۲٫۰ ميلي ‌متر=ميانگين). با استفاده از T-test و ضريب همبستگي بين گروهي (ICCS) ميان جفت‌ هاي  Same and different handed مشاهده شد كه روش اندازه‌ گيري بين دو گروه نسبتا مشابه بوده و از ميزان تكرارپذيري يكساني برخوردار بود.
نتيجه ‌گيري: طبق نتايج اين مطالعه در اندازه گيري PPD افراد راست دست نسبت به افراد چپ دست اختلاف کلينيکي قابل ملاحظه ‌ايي ديده نشد.