مقاله مقايسه مقادير سرمي C-reactive protein؛ Circulatory Immune Compelex و Rheumatoid Factor قبل و بعد از درمان بيماران مبتلا به اندوکارديت عفوني بستري شده در بيمارستان رازي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۴۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه مقادير سرمي C-reactive protein؛ Circulatory Immune Compelex و Rheumatoid Factor قبل و بعد از درمان بيماران مبتلا به اندوکارديت عفوني بستري شده در بيمارستان رازي اهواز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندوکارديت عفوني
مقاله CRP؛ RF؛ CIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نشيبي روح انگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات در مورد اثرات درمان آندوکارديت بر متغيرهاي ايمونولوژيک سرمي بيماران بحث برانگيز مي باشند. اين مطالعه به منظور مقايسه مقادير سرمي CRP (C-reactive protein)، CIC (circulatory immunecompelex) و RF (rheumatoid factor) قبل و بعد از درمان بيماران مبتلا به اندوکارديت عفوني بستري شده در بيمارستان رازي اهواز انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي از ۳۰ بيمار مبتلا به اندوکارديت عفوني در بيمارستان رازي اهواز طي خرداد ماه ۱۳۸۵ تا دي ماه ۱۳۸۶، دو نمونه خون (۵ ميلي ليتر) قبل از شروع درمان و در خاتمه درمان گرفته شد. ۲٫۵ ميلي ليتر تا انجام آزمايش CIC در منهاي ۲۰ درجه سانتي گراد منجمد شد و ۲٫۵ ميلي ليتر ديگر براي آزمايش CRP و RF استفاده گرديد. CRP و RF با کيت Binding Site انگلستان به روش نفلومتري و آزمايشCIC  با کيت بهارافشان SRID ايران به روش ايميون ديفيوژن انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-12 و آزمون  T-Studentتجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از ۳۰ بيمار، ۲۶ نفر مرد (۸۶٫۷ درصد) و ۴ نفر زن (۱۳٫۳ درصد) با ميانگين سني ۲۹٫۵۳±۱۰٫۲۸ بودند. ميانگينCIC ،RF  و CRP در ابتداي درمان به ترتيب ۰٫۸۴۷ و ۶۰٫۴۵ و ۷۲٫۳۸ و در خاتمه درمان به ترتيب ۰٫۸۰ و ۴۱٫۲ و ۴۴٫۱ بود. در مورد RF و CRP اين تفاوت معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که مقادير سرمي CRP و RF با درمان اندوکارديت کاهش مي يابند و چون اكثر بيماران اين مطالعه معتاد تزريقي بودند؛ براي پيگيري پاسخ به درمان اندوکارديت عفوني سنجش CRP و RF در افراد معتاد تزريقي مي تواند مفيد باشد.