مقاله مقايسه مقاومت به شکست بريج هاي سه واحدي Full coverage خلفي FRC و تمام سراميکي زيرکونيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه مقاومت به شکست بريج هاي سه واحدي Full coverage خلفي FRC و تمام سراميکي زيرکونيا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت شکست
مقاله تمام سراميک
مقاله کامپوزيت تقويت شده
مقاله زيرکونيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امتي شبستري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حاج ميرآقا حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير به دليل توجه بيشتر بيماران به زيبايي، استفاده از مواد همرنگ دندان نظير رستوريشن هاي تمام سراميک و FRC ها (Fiber-reinforced Composite) براي بازسازي نواحي بي دنداني خلفي، گسترش يافته است. مقاومت به شکست (Fracture resistance) يکي از مهم ترين خصوصيات مکانيکي مواد فوق در اين رابطه است زيرا در نواحي خلفي دهان، نيروي مضغي N 500-600 است و رستوريشن بايد توانايي تحمل اين نيرو را داشته باشد. در اين مطالعه اين خصوصيت در مورد يک نوع FRC و يک نوع سراميک زيرکونيا با يکديگر مقايسه شد و امکان استفاده از اين دو نوع رستوريشن در نواحي خلفي دهان بررسي شد.
روش بررسي: ۴۰ دندان مولر و پرمولر انسان به ۲۰ جفت (يک پرمولر-يک مولر) تقسيم شدند. ۱۰ جفت براي بريج سه واحدي FRC به صورت Full coverage و ۱۰ جفت براي بريج سه واحدي تمام سراميک زيرکونيا مطابق دستورالعمل تراش داده شدند. هر جفت در فاصله ۷٫۵ ميلي متر از هم ثابت گشتند. بريج ها ساخته شدند و مطابق دستورالعمل با سمان رزيني روي دندان ها سمان شدند. سپس به مدت ۳۰ روز در آب مقطر ۳۷ درجه سانتي گراد قرار داده شدند. با استفاده از Mechanical testing machine نيروي عمودي به سطح اکلوزال وارد و در نهايت مقاومت به شکست آنها محاسبه شد. داده ها با Independent sample T test آناليز گرديدند.
يافته ها: مقاومت به شکست نمونه هاي سراميکي زيرکونيا به طور معني داري بالاتر از نمونه هاي (P=0.034) FRC و شکست در نمونه هاي سراميکي بيشتر از نوع Cohesive و در پونتيک بود و شکست در نمونه هاي FRC بيشتر از نوع Adhesive و در پونتيک بود.
نتيجه گيري: بريج هاي هر دو گروه مواد مورد آزمايش قابليت استفاده در مناطق خلفي را داشتند.