مقاله مقايسه مقدار ترسيب کربن خاک در جنگلکاري هاي خالص سوزني برگ و پهن برگ (مطالعه موردي: طرح جنگلداري دهميان، مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه مقدار ترسيب کربن خاک در جنگلکاري هاي خالص سوزني برگ و پهن برگ (مطالعه موردي: طرح جنگلداري دهميان، مازندران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگلکاري
مقاله خاک
مقاله ترسيب کربن
مقاله رگرسيون گام به گام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورمجيديان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تراکم دي اکسيدکربن اتمسفر در اثر فعاليت هاي انساني، روند گرم شدن کره زمين را بسيار افزايش داده است. اکوسيستم هاي جنگلي و مديريت بهينه آن، نقش بسيار مهمي در جذب کربن اتمسفر ايفا مي کند. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير جنگلکاري هاي طرح جنگلداري دهميان در مقدار ترسيب کربن خاک انجام گرفته است. نمونه برداري خاک به صورت منظم تصادفي و از عمق هاي ۱۰-۰ و ۲۰-۱۰ سانتي متري انجام گرفته است. در مجموع، ۵۴ نمونه خاک از ۴ توده ۳۵ ساله جنگلکاري شده با گونه هاي پيسه آ (Picea Abies L. Krast کاج سياه (Pinus nigra Arn)، ون (Fraxinus excelsior L.) و بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia C.A.Mey) برداشت و به آزمايشگاه منتقل شد. مشخصه هاي بافت خاک، اسيديته خاک، وزن مخصوص ظاهري، هدايت الکتريکي، کربن آلي و نيتروژن کل در آزمايشگاه اندازه گيري شد. نتايج نشان مي دهد که ترسيب کربن خاک در توده پيسه آ (۱۲۴٫۳ تن در هکتار) به طور معني داري (P<0.05) بيشتر از کاج سياه (۹۴٫۷ تن در هکتار)، ون (۸۷٫۶ تن در هکتار) و بلوط بلندمازو (۷۸٫۱ تن در هکتار) است. مقدار کربن آلي، اسيديته، نيتروژن و هدايت الکتريکي خاک در بين توده هاي مورد بررسي، اختلاف معني داري را نشان مي دهد (P<0.01). نتيجه رگرسيون گام به گام نشان داد که درصد نيتروژن و نسبت کربن به نيتروژن به ترتيب از مهم ترين اجزاي تاثيرگذار بر مقدار کربن آلي خاک در توده هاي بررسي شده است.