مقاله مقايسه مقدار جذب فلز سرب در اندام هاي مختلف (ريشه، ساقه و برگ) نهال هاي يكساله دو گونه بلوط ايراني (Quercus brantii) و بنه (Pistacia atlantica) به روش محلول پاشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه مقدار جذب فلز سرب در اندام هاي مختلف (ريشه، ساقه و برگ) نهال هاي يكساله دو گونه بلوط ايراني (Quercus brantii) و بنه (Pistacia atlantica) به روش محلول پاشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله بلوط ايراني
مقاله پسته وحشي
مقاله زيست پالايي
مقاله زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرمي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اميري قوام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: متيني زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفري هوشمند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلزات سنگين، عناصري با وزن اتمي زياد هستند و مقادير زياد اين فلزات ممکن است براي موجودات زنده مضر باشد. سرب يكي از مهم ترين اين فلزات است كه هم در منابع آب و خاك و هم در هوا پراكنش وسيعي دارد و ممکن است مشكلات مختلفي را براي سلامت انسان ايجاد كند. هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي توان زيست پالايي سرب توسط دو گونه بلوط ايراني (Quercus brantii) و پسته وحشي (Pistacia atlantica) است. به اين منظور، نهال هاي يكساله آنها با غلظت هاي مختلف ۰، ۵۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ppm از آلاينده سرب (نيترات سرب) تيمار شدند. اين تحقيق در قالب طرح فاكتوريل بر پايه طرح كاملا تصادفي با دو فاكتور، نوع گونه و سطوح غلظت مصرفي با سه تكرار اجرا شد. زمان اعمال آلودگي ها در آخر خرداد بود، به اين صورت که ۱۰۰ ميلي ليتر از محلول نمک نيترات سرب با غلظت هاي تهيه شده، بر روي هر نهال گلداني طي سه مرحله با فاصله زماني هفت روز، پاشيده شد. سپس با استفاده از روش جذب اتمي مقدار آلاينده تجمع يافته در نمونه هاي برداشت شده از برگ، ساقه، ريشه و خاك اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه دو گونه جنگلي بنه و بلوط ايراني در ارتباط با انباشت آلاينده سرب در رده گياهان ابر جاذب قرار گرفتند. با توجه به ميانگين هاي جذب اندامي براي برگ مرداد و مهر، گونه بنه داراي بيشترين مقدار جذب برگي بود، درحالي كه بيشترين مقدار جذب ريشه اي مربوط به گونه بلوط ايراني بود. مقدار جذب آلاينده در برگ ها نسبت به ريشه، ساقه و خاك، بيشتر به نوع گونه و غلظت مصرفي بستگي دارد. معني دار بودن اختلاف مقادير جذب سرب بين برگ مرداد و مهر در گونه بنه از غلظت ۲۵۰ ppm به بالا است، در حالي كه در غلظت هاي ديگر، اين اختلاف معني دار نيست و به نظر مي رسد اين موضوع نشان دهنده عدم انتقال سرب به ساقه در غلظت هاي کم در اين گونه است.