مقاله مقايسه ملكولي فيتوپلاسماي عامل بيماري جاروك ليموترش در استانهاي كرمان، هرمزگان و سيستان بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه ملكولي فيتوپلاسماي عامل بيماري جاروك ليموترش در استانهاي كرمان، هرمزگان و سيستان بلوچستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري جاروك ليموترش
مقاله دي.ان.اي ريبوزومي
مقاله تجزيه چندشكلي طولي قطعات برشي
مقاله همسانه سازي ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنژاد جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پور اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانيان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جاروك ليموترش با عامل Candidatus Phytoplasma aurantifolia، مخربترين بيماري درختان ليموترش در استانهاي كرمان، هرمزگان و سيستان – بلوچستان است. بـه مـنـظور مقايسه فيتوپلاسماي عامل بيماري جاروك ليموترش در استان هاي كرمان، هرمزگان و سيستان – بلوچستان، ابتدا دي.ان.اي كل از بافت هاي آلوده استخراج گرديد و سپس يك ناحيه ۳۰۰ جفت بازي بين ژنهاي آر.ان.اي ريبوزومي S16 و S23 با كمك جفت آغازگر هاي P1P/7 طي آزمون PCR تكثير و همسانه سازي شد. نتايج حاصل از تعيين ترادف هاي نوكلئوتيدي نشان داد كه قطعه مورد نظر از سه استان مورد نظر صددرصد بايكديگر مشابه است. علاوه بر اين، در روش تجزيه چندشكلي طولي قطعات برشي(PCR-RFLP)  با كمك آنزيم هايAlu I ، RsaTaq I ، HinfHpa I و Hha I نيز الگوي برش براي قطعه ۱۸۰۰ جفت بازي تكثيرشده با جفت آغازگر P1P/7 با يكديگر مقايسه گرديد. بر اساس اين مقايسه، الگوي برش حاصل براي هر سه نمونه يكسان بود. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه احتمالا منشا بيماري در هر سه استان مورد نظر يكي است. به منظور تعيين پراكندگي اين بيماري در استان كرمان در طي سالهاي ۸۴-۸۳ بازديدهايي از مناطق مختلف استان كرمان صورت گرفت. نمونه هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون PCR و با بكارگيري جفت آغازگرهاي P1P/7 و P3P/7 مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد كه درختان ليموترش در شهرستانهاي منوجان، كهنوج و جيرفت به اين بيماري آلوده هستند.