مقاله مقايسه منحني انعکاس طيفي سطح زير و روي برگ گونه هاي راش و ممرز با استفاده از طيف سنجي زميني و شاخص هاي طيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه منحني انعکاس طيفي سطح زير و روي برگ گونه هاي راش و ممرز با استفاده از طيف سنجي زميني و شاخص هاي طيفي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طيف سنجي زميني
مقاله طيف سطح زير و روي برگ
مقاله شاخص طيفي
مقاله راش
مقاله ممرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: درويش صفت علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شب من مايكل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي دقيق از چگونگي انعکاس طيفي پديده ها از اهميت بسيار زيادي در سنجش از دور برخوردار است. بازتاب ثبت ­شده از تاج­ پوشش درخت مي تواند به علت تفاوت زاويه برگ ها، شاخه ها و همچنين فضاي دروني تاج پوشش، با بازتاب نمونه برگ همان درخت متفاوت باشد. از اين رو ضروري است که علاوه بر بازتاب طيفي سطح رويي برگ، سطح زيرين برگ نيز مورد بررسي قرار گيرد. اينچنين اطلاعات، لازمه مدلسازي بازتاب تاج درختان و توده هاي جنگلي است. هدف از اين تحقيق تهيه و بررسي بازتاب طيفي دو سطح زير و روي برگ دو گونه راش و ممرز در شرايط طبيعي و بررسي تفاوت طيفي آنها با استفاده از شاخص هاي حساس به کلروفيل و کارتنوئيد است. در اين تحقيق اندازه گيري­ هاي طيفي با استفاده از يک دستگاه طيف سنج زميني به نام ASD Field Spec با دامنه طول موج طيفي کامل ۲۵۰۰-۳۵۰ نانومتر بر روي نمونه هاي بر گ ۵۲ درخت در شرايط طبيعي در جنگل خيرود نوشهر انجام و در مجموع ۳۱۲ منحني طيفي ثبت شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از تهيه منحني هاي بازتاب طيفي گونه ها نشان مي دهد که در گونه ممرز، مقدار انعکاس طيفي سطح زير برگ در تمامي طول منحني بيشتر از سطح روي برگ است. در حاليکه در گونه راش، بازتاب، تنها در محدوده مرئي و مادون قرمز دور در سطح زيرين بيشتر و در مادون قرمز نزديک کمتر است. به منظور بررسي دقيق تر تفاوت هاي بازتاب طيفي گونه ها در دو سطح برگ، شاخص هاي طيفي حساس به غلظت کلروفيل و کارتنوئيد و رنگدانه هاي فتوسنتزي محاسبه و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. ارزش شاخص NDI در سطح روي برگ نسبت به سطح زيرين بيشتر است. در مقابل بر اساس شاخص هاي SIPI و PRI ارزش ها در سطح روي برگ نسبت به سطح زيرين کمتر است. در هر سه مورد تفاوت معني داري (a=0.01 ،p<0.0001 ) بين دو سطح برگ در گونه هاي ممرز و راش ديده مي شود.