مقاله مقايسه مهارت هاي ارتباطي و کيفيت زندگي کاري اعضاي هيات علمي فعال و غيرفعال حرکتي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه مهارت هاي ارتباطي و کيفيت زندگي کاري اعضاي هيات علمي فعال و غيرفعال حرکتي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله مهارت هاي ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مطلق شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري سيداميراحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف مقايسه مهارت هاي ارتباطي و کيفيت زندگي اعضاي هيات علمي فعال و غيرفعال حرکتي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي به مرحله اجرا گذاشته شد. جامعه اماري اين تحقيق اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد استان آذربايجان شرقي بودند که تعداد ۳۴۲ نفر از جامعه مذکور با استفاده از مطالعات مقدماتي انتخاب شدند و پرسش نامه هاي تحقيق بين آنان توزيع گرديد. متغيرهاي مورد مطالعه اين تحقيق با استفاده از سه نوع پرسش نامه کيفيت زندگي (والتون) و پرسش نامه مهارت هاي ارتباطي (چيک بوس و مارتنز)، اندازه گيري شدند. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي به دست امده از آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد. همچنين براي بررسي فرض نرمال بودن توزيع داده ها، از ازمون کلموگروف-اسميرونوف و براي بررسي همساني کليه متغيرهاي تحقيق از آزمون لوين استفاده شد و در بخش يافته هاي استنباطي از آزمون t و آزمون هاي همبستگي پيرسون استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که:
– ميانگين سن اعضاي هيات علمي نمونه ۳۷٫۵۳ سال بود. از مجموع ۳۴۲ نفر ازمودني تحقيق، تعداد ۲۰۹ نفر در يک سال گذشته به طور مرتب فعاليت حرکتي و ورزشي داشتند.
– در مقايسه کيفيت زندگي ازمودني هاي فعال و غيرفعال اختلاف معني داري مشاهده نشد.
در مقايسه مهارت هاي ارتباطي آزمودني هاي فعال و غيرفعال اختلاف معني داري مشاهده شد.