مقاله مقايسه مهارت هاي حركتي كودكان ۵ ساله مبتلا به اختلالات توليدي واج شناختي و آواشناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه مهارت هاي حركتي كودكان ۵ ساله مبتلا به اختلالات توليدي واج شناختي و آواشناختي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد گفتار
مقاله اختلال توليد واج شناختي
مقاله اختلال توليد آواشناختي
مقاله مهارت هاي حركتي
مقاله آزمون اوزرتسكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسناتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خاتون آبادي سيداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوهاب مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گفتار به عنوان يك پديده حركتي مستلزم توانايي در انجام حركات تكرار شونده و سريع اندام هاي گويايي است و در نتيجه براي توليد آن مهارت هايي ظريف و دقيق مورد نياز است. توانبخشي مهارت هاي حركتي در تسريع روند درمان اختلالات توليد، به ويژه با منشا واج شناختي، موثر است. از اين رو اين مطالعه با هدف مقايسه مهارت هاي حركتي كودكان ۵ ساله مبتلا به اختلالات توليدي واج شناختي و آواشناختي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه ۳۲ کودک ۵ ساله مبتلا به اختلال توليد، شامل ۱۶ مورد با منشا واج شناختي و ۱۶ مورد با منشا آواشناختي بررسي شدند. ابتدا قسمتي از آزمون زباني TOLD جهت بررسي مهارت هاي زباني انجام شد. جهت تشخيص اختلالات واج شناختي و آواشناختي از آزمون هاي توليد، وپمن، ديادوكوكينزيس و توليد تصويري استفاده شد. سپس اين کودکان به وسيله مقياس رشدي ـ حرکتي اوزرتسکي ارزيابي شدند.
يافته ها: ميانگين امتياز كل مهارت هاي حركتي كودكان مبتلا به اختلال واج شناختي ۷۹/۱ با انحراف معيار ۵۷/۰ بود که به طور معني داري كمتر از ميانگين امتياز کل (۲۹/۲ با انحراف معيار ۴۶/۰) گروه آواشناختي بود (p=0.006).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه حاکي از آن است که کودکان مبتلا به اختلال توليدي داراي مهارت هاي حرکتي ضعيف هستند که احتمالا با اختلال توليد با منشا واج شناختي ارتباط دارد. اين يافته ها ضرورت نياز به توجه و تمرين بيشتر بر روي مهارت هاي حركتي در كودكان مبتلا به اختلالات توليدي را نشان مي دهند.