مقاله مقايسه موارد بستري ناشي از تصادفات ترافيکي در ماه رمضان و ماه هاي قبل و بعد از آن، شهرکرد، ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۷۰ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه موارد بستري ناشي از تصادفات ترافيکي در ماه رمضان و ماه هاي قبل و بعد از آن، شهرکرد، ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستري
مقاله تصادفات
مقاله رمضان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبانيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: راستي بروجني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خيري سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تصادفات رانندگي يکي از مسايل مهم بهداشتي با تعداد زيادي مرگ و مير و آسيب ديدگي در ايران است. اين تحقيق با هدف مقايسه موارد بستري ناشي از تصادفات در ماه رمضان و ماه هاي قبل و بعد از آن و درک الگوي آسيب هاي ناشي از تصادفات منجر به بستري طي اين ماهها در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه آينده نگر کليه مواردي که به علت تصادفات ترافيکي از ۱۲ شهريور لغايت ۱۰ آبان سال ۱۳۸۷ (ماه هاي شعبان، رمضان، شوال) در بيمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد بستري شدند مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسشنامه از طريق مصاحبه و پرونده بيماران جمع آوري و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون آماري کاي اسکوار،t  زوجي و آناليز واريانس استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه جمعا ۸۲۰ نفر موارد بستري در اثر تصادف مورد مطالعه قرار گرفتند. بيشتر موارد بستري مربوط به مردان (۸۵٫۵%) بود. مراجعين ماه شعبان ۳۸%، ماه رمضان ۲۹% و ماه شوال ۳۲٫۶% بودند. موارد بستري در ماه رمضان نسبت به دو ماه ديگرکمتر بود (P<0.05) و از نظر نوع آسيب، تروماي متعدد و تروماي به سر در ماه رمضان (۹۰ و ۳۷ مورد) نسبت به ماه شعبان (۱۲۷ و ۴۴ مورد) و ماه شوال (۱۰۳ و ۴۱ مورد) کمتر بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج، ماه رمضان و روزه داري ممکن است باعث کاهش موارد بستري ناشي از تصادفات بشود.