مقاله مقايسه مولفه هاي هوش هيجاني مردان معتاد و غير معتاد و ارايه برنامه آموزشي بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد در شهرستان خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۷۴ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه مولفه هاي هوش هيجاني مردان معتاد و غير معتاد و ارايه برنامه آموزشي بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد در شهرستان خرم آباد
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله اعتياد
مقاله برنامه آموزشي
مقاله آموزش مهارتهاي هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرياصدر زيور
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي سيده منوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مقايسه هوش هيجاني مردان معتاد و غير معتاد و همچنين بررسي اثر آموزش بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني براي گروه معتاد بود و فرضيه هاي زير بررسي شد: ۱- نمره کلي هوش هيجاني و هريک از مولفه هاي آن در افراد معتاد پايين تر از افراد غير معتاد است. ۲- آموزش مهارتها بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني برنامه مي  تواند در مردان معتاد موثر باشد. اين پژوهش دو مرحله داشت: در مرحله اول ۱۰۰ مرد معتاد به صورت خوشه اي تصادفي و۱۰۰ مرد غير معتاد به صورت تصادفي انتخاب شدند و به آزمون هوش هيجاني بار- آن فرم کوتاه (۲۰۰۲) پاسخ دادند و سپس در مرحله دوم ۱۶ نفر از نمونه ۱۰۰ نفري مردان معتاد انتخاب شدند که در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. هوش هيجاني آنها مجددا سنجيده شد و گروه آزمايش در برنامه درمان شناختي و آموزش هوش هيجاني طي ۱۰ جلسه شرکت کردند. در پايان مجددا هوش هيجاني در هر دو گروه سنجيده شد. فرضيه اول با آزمون t مستقل بررسي شد. نتايج نشان داد که ميان مردان معتاد و غير معتاد از نظر نمره کلي هوش هيجاني و هر يک از مولفه هاي آن تفاوت معني داري وجود دارد. يعني نمره مردان معتاد پايين تر از مردان غير معتاد بود. فرضيه دوم با آزمون t براي گروه هاي غير مستقل (وابسته) بررسي شد. نتايج نشان داد اين برنامه بر ارتقا کليه مولفه هاي هوش هيجاني به غير از مديريت استرس تاثير دارد. با توجه به موثر بودن اين برنامه براي گروه معتاد مي  توان نتيجه گرفت درمان شناختي و آموزش هوش هيجاني براي ارتقا بهزيستي افراد معتاد و کمک به نگهداري ترک آنها مي  تواند مفيد باشد.