مقاله مقايسه ميان تصفيه پذيري بي هوازي شيرابه حاصل از محل دفن زباله شهري حاوي سوبستراي کل و محلول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميان تصفيه پذيري بي هوازي شيرابه حاصل از محل دفن زباله شهري حاوي سوبستراي کل و محلول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرابه
مقاله تصفيه بي هوازي
مقاله راكتور ناپيوسته
مقاله بيوگاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفري ادوين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، روي تصفيه پذيري بي هوازي شيرابه محل دفن زباله و کارخانه کمپوست شهر مشهد در راکتورهاي ناپيوسته با اختلاط کامل در مقياس آزمايشگاهي، مطالعه اي انجام گرفت. به اين منظور ۴ راکتور ناپيوسته به صورت موازي با يکديگر بهره برداري شد که راکتورهاي شماره ۱ و ۳ به ترتيب حاوي شيرابه حاصل از محل دفن و كارخانه كمپوست با سوبستراي كل و راكتورهاي ۲ و ۴ به ترتيب حاوي شيرابه حاصل از محل دفن و كارخانه كمپوست با سوبستراي محلول بود. تغييرات پارامترهاي اکسيژن خواهي شيميايي (COD)، pH و مقدار بيوگاز توليد شده با زمان در دماي ۳۵ درجه سانتي گراد بررسي شد .pH اوليه در همه راكتورها به دليل جوان بودن شيرابه ها پايين (بين ۵ تا ۵/۵) بود. در راكتورهاي حاوي سوبستراي كل، تغييرات چنداني در pH مشاهده نشد، اما در۲ راكتور ديگر مقدار pH به حدود ۳/۸ رسيد. غلظت COD اوليه در راكتورهاي ۱ تا ۴ به ترتيب ۷۲۰۹۰، ۶۶۷۱۰، ۸۹۵۰۱ و ۷۷۷۶۰ ميلي گرم بر ليتر اندازه گيري شد. به دليل بالا بودن غلظت مواد معدني و سميت ناشي از آن ها، كاهش COD در راكتورهاي ۱ و ۳ كند و درصد حذف COD به ترتيب ۳۳ و ۳۵ % بود. همچنين ميزان حذف COD در راکتورهاي ۲ و ۴ به ترتيب ۹۶ و ۹۷ % به دست آمد. اين نتايج نشان مي دهد كه فرايندهاي بي هوازي با نرخ بالا مي تواند در تصفيه شيرابه جوان موثر باشد. مقدار بيوگاز توليد شده در راکتورهاي ۱ تا ۴ به ترتيب ۲۵، ۸۶، ۲۱ و ۹۳ ليتر بود. همچنين نرخ بيشينه توليد بيوگاز در راکتورهاي ۱ و ۳ ناچيز و در راكتورهاي ۲ و ۴ به ترتيب ۵/۰ و ۵۴/۰ ليتر به ازاي هر گرم COD حذف شده به دست آمد. در نهايت مدل ساده اي براي پيش بيني توليد بيوگاز بر اساس ضريب سينتيک در راکتورهاي ناپيوسته ارايه شد.