مقاله مقايسه ميزان آشنايي استادان و دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران با مهارت هاي ICDL که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان آشنايي استادان و دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران با مهارت هاي ICDL
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ICDL
مقاله استادان
مقاله دانشجويان
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي راد مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف مقايسه و اولويت بندي ميزان آشنايي استادان و دانشجويان واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران با مهارت هاي ICDL به انجام رسيده است. تحقيق از نوع توصيفي-پيمايشي بوده و جامعه آماري آن عبارتند از اعضاي هيات علمي و دانشجويان واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران که به ترتيب ۲۱۵۰ نفر و ۶۸۰۹۱ نفر بودند. حجم نمونه ي آماري با استفاده از جدول کرجسي و مورگان تعيين گرديد و ۳۲۷ نفر از استادان و ۳۸۴ نفر از دانشجويان به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفتند. روش نمونه گيري، تصادفي خوشه اي چند مرحله اي بود. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ي بسته پاسخ استفاده شد. جهت مقايسه ميزان آشنايي استادان و دانشجويان با مهارت هاي ICDL از آزمون U مان-ويتني و جهت اولويت بندي آن از آزمون فريدمن استفاده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، ميزان آشنايي استادان و دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران در تمامي زيرگروه هاي مهارت هاي ICDL متفاوت است و در تمامي موارد استادان آشنايي بيشتري با اين مهارت ها داشتند. همچنين يافته ها نشان داد كه اولويت آشنايي با مهارت هاي هفتگانه ICDL بين دو گروه استادان و دانشجويان متفاوت بود.