مقاله مقايسه ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري
مقاله اطلاعات
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي سعيدآبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي راد مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف مقايسه ميان ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران از فناوري اطلاعات و ارتباطات به انجام رسيده است. روش ما، توصيفي – پيمايشي مقطعي است. جامعه آماري آن، استادان عضو هيات علمي و دانشجويان واحدهاي دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران است که به ترتيب تعداد ۲۱۵۰ نفر ۶۸۰۹۱ نفرهستند و بر اساس جدول کرجسي – مورگان و تعداد ۳۸۴ نفر از استادان و تعداد ۳۲۷ نفر از دانشجويان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي – خوشه اي انتخاب شد. به منظور گردآوري داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته که به صورت مقياس ليکرت طراحي گرديده، استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از آزمون  tمستقل يعني آزمون U من – ويتني بهره جسته ايم. همچنين براي رتبه بندي مقايسه ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان با فناوري اطلاعات و ارتباطات از آزمون فريدمن استفاده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده ميزان آشنايي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين استادان و دانشجويان متفاوت است. همچنين ميزان آشنايي و استفاده از شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات بين استادان و دانشجويان متفاوت است.