مقاله مقايسه ميزان آلودگي کريپتوسپوريديايي کاهوهاي عرضه شده از مناطق مختلف در شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۴۴ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان آلودگي کريپتوسپوريديايي کاهوهاي عرضه شده از مناطق مختلف در شهر شيراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کريپتوسپوريديوم
مقاله کاهو
مقاله آلودگي
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري نسب رفسنجاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کريپتوسپوريديوم، يکي از انگل هاي مشترک انسان و دام با ميزبان هاي متنوع، به عنوان يک عامل بيماريزا در انسان به ويژه در افراد دچار سرکوب يا نقص ايمني به خوبي شناخته شده است. از نظر همه گيرشناسي راه هاي انتقال کريپتوسپوريديوم شامل انتقال اووسيست مقاوم از راه آب آشاميدني، سبزيجات و غذا است. هدف از مطالعه حاضر،  مقايسه ميزان آلودگي کريپتوسپوريديايي کاهوهاي عرضه شده (به عنوان يکي از منابع آلودگي انسان) در مناطق مختلف شهر شيراز است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۲۰۰ نمونه کاهو (هر نمونه ۵۰۰ گرم) از چهار منطقه مختلف (کاهوي زرقان، کفترک، جهرمي و اهواز) در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ مورد بررسي قرار گرفت. همه نمونه ها با رنگ آميزي زيل نلسون اصلاح شده رنگ آميزي شده و تعداد اووسيست در هر نمونه مورد شمارش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري مربع کاي و آزمون ناپارامتري کروسکال واليس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۲۰۰ نمونه، ۴۷ نمونه (۵/۲۳%) آلوده بودند. مقايسه آماري نتايج نشان داد که بجز کاهوي جهرم که آلودگي آن در بهار بيش از تابستان بود (P<0.05) تفاوت آماري معني داري بين ميزان آلودگي در بهار و تابستان وجود نداشت. مقايسه شدت آلودگي انواع کاهوها نشــان داد که شدت آلودگي کاهوي اهواز در فصل تابستان نسبت به ساير انواع کاهوها به طور معني داري بيشتر است (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به آلودگي بالاي کريپتوسپوريديوم در کاهو، افزون بر شستشوي بهداشتي سبزيجات پيش از مصرف، بکارگيري روش هاي ويژه به منظور کاهش آلودگي مزرعه، مفيد بنظر مي رسد.