مقاله مقايسه ميزان اثر بخشي تزريق داخل ضايعه اي مگلومين آنتي مونات (گلوکانتيم) يک بار در هفته با تزريق هفته اي دوبار در درمان سالک نوع شهري: كارآزمايي باليني تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان اثر بخشي تزريق داخل ضايعه اي مگلومين آنتي مونات (گلوکانتيم) يک بار در هفته با تزريق هفته اي دوبار در درمان سالک نوع شهري: كارآزمايي باليني تصادفي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالک
مقاله درمان
مقاله ليشمانيا تروپيكا
مقاله مگلومين آنتي مونات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خامسي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي امير
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فيروز عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فكري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افلاطونيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درمان سالک خصوصا با عامل Leishmania tropica يكي از چالش هاي مهم بهداشتي است. ترکيبات آنتي موان به عنوان تنها درمان استاندارد نياز به تزريق مکرر دارد. در اين مطالعه ميزان اثر بخشي تزريق داخل ضايعه اي گلوکانتيم هفته اي يک بار با تزريق هفته اي دو بار در بيماران مبتلا به سالک نوع شهري، مقايسه شده است.
روش اجرا: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني است که در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در شهر بم انجام شد. تعداد ۲۲۴ بيمار مشکوک به سالک موردمعاينه قرار گرفتند و تعداد ۹۶ بيمار با ضايعه سالک با عامل ليشمانيا تروپيكا بعد از اخذ رضايت داوطلبانه وارد مطالعه شدند. بيماران بر اساس توالي اعداد تصادفي تهيه شده رايانه به طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند و يک گروه تحت درمان تزريق داخل ضايعه اي گلوکانتيم هفته اي يک بار و گروه ديگر تحت درمان تزريق داخل ضايعه اي گلوکانتيم هفته اي دو بار قرار گرفتند. در بدو ورود به مطالعه و هر هفته مشخصات ضايعات در هر بيمار بررسي و اندازه زخم و سفتي پوست (Induration) ثبت شد. بهبودي به صورت راپيتليازاسيون كامل و از بين رفتن سفتي مد نظر قرار گرفت و در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت. براي تحليل داده ها از آزمون هاي t، Chi2 و براي مقايسه طول زمان بهبودي از تحليل بقا و آزمون Log-Rank استفاده شد. ارزش احتمالي کمتر از ۰٫۰۵ معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ۴۸ بيمار با ۵۸ ضايعه مطالعه را کامل کردند. در هفته دوازدهم مطالعه، بهبودي کامل در ۲۴ ضايعه از ۲۷ ضايعه (۸۹%) كه تحت درمان تزريق هفته اي يک بار قرار گرفته بودند، ديده شد. متوسط زمان بهبودي در اين گروه ۱۰±۷۰ روز بود. بهبودي کامل در گروهي که با تزريق هفته اي دو بار درمان شده بودند در ۲۴ ضايعه از ۳۱ ضايعه (۷۷%) مشاهده شد و متوسط زمان بهبودي در اين گروه ۵±۵۸ روز بود. ميزان بهبودي و زمان بهبودي اختلاف معني داري بين دو گروه نشان نداد.
نتيجه گيري: اثربخشي تزريق داخل ضايعه اي گلوکانتيم هفته اي يک بار با تزريق هفته اي دو بار براي درمان سالک با عامل ليشمانيا تروپيكا يكسان مي باشد.