مقاله مقايسه ميزان استرس تجربه شده و راهبردهاي مقابله اي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر قلب و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان استرس تجربه شده و راهبردهاي مقابله اي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر قلب و افراد سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله انفاركتوس ميوكارد
مقاله بيماري عروق كرونر
مقاله راهبردهاي مقابله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري پهلويان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قراخاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: طي سال هاي اخير پژوهش هاي اتيولوژيک نقش ابعاد زيستي ـ رواني اجتماعي را در بروز و تشديد بيماري هاي قلبي عروقي بيش از پيش مورد تاييد قرار داده اند. در اين مطالعه ارتباط رخدادهاي استرس زاي رواني ـ اجتماعي و نوع مقابله با استرس با وقوع انفارکتوس قلبي مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي ـ مقايسه اي ۱۰۲ بيمار مذکر که به دليل انفارکتوس قلبي حاد در بيمارستان اکباتان همدان با تشخيص قطعي متخصص قلب بستري گرديده بودند با ۱۶۲ شخص غير بيمار که از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي با يکديگر همسان شده بودند از نظر نوع، فراواني و شدت رخدادهاي استرس زا و نيز شيوه هاي مقابله با استرسورهاي رواني ـ اجتماعي مورد مقايسه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده براي سنجش متغيرهاي پژوهش عبارت بودند از فهرست رويدادهاي استرس زاي پيکل، مقياس پاسخ هاي مقابله اي موس و بيلکينز و پرسشنامه محقق ساخته.
نتايج: يافته ها نشان داد، بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبي، طي يک سال قبل از وقوع حمله قلبي، رويدادهاي استرس زاي رواني – اجتماعي بيشتري را در مقايسه با افراد گروه گواه تجربه کرده بودند. فشارهاي مالي، استرس شغلي و وجود بيماري هاي جسمي ديگر خود و بستگان از عمده ترين استرسورها بوده اند. همچنين بيماران قلبي در مقايسه با افراد سالم به طور معني داري از راهبردهاي ناکارآمدتر مقابله با استرس استفاده مي نمودند.
نتيجه نهايي: مطالعه حاضر نشان داد که استرس هاي رواني ـ اجتماعي و استفاده از شيوه هاي ناکارآمد مقابله با استرس با وقوع انفارکتوس قلبي مرتبط مي باشند، شايسته است در برنامه هاي پيشگيري بيماري هاي قلبي عروقي و نيز توانبخشي بيماران به نقش استرس در سبب شناسي و تداوم بيماري توجه بيش از پيش مبذول گردد.