مقاله مقايسه ميزان استرس شغلي در رانندگان نظامي و غيرنظامي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان استرس شغلي در رانندگان نظامي و غيرنظامي شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله اسيپو
مقاله رانندگان
مقاله نظامي
مقاله شهرداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: چراغعلي پور ضرغام
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرزآبادي اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي كوشالي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: استرس شغلي امروزه به مساله اي شايع و پرهزينه در محيط هاي کاري تبديل شده است. در شغل رانندگي به خاطر ماهيت کار و محيط، استرس با شدت بالاتري ديده مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان استرس شغلي در رانندگان نظامي و غيرنظامي شهر تهران انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ روي ۲۰۲ راننده شاغل در مناطق منتخب شهرداري و مراکز نظامي شهر تهران که به روش نمونه گيري با تخصيص متناسب انتخاب شدند، انجام شد. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه استرس شغلي اسيپو استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 15 و آمار توصيفي و آزمون مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سني در رانندگان نظامي ۸٫۶۳±۴۳٫۲۸ و غيرنظامي ۸٫۷۸±۴۰٫۴۹ بود. ميزان استرس شغلي در دو گروه در دو حيطه بي کفايتي و محدوده نقش اختلاف معني دار نشان داد (p<0.05)، ولي در نمره کلي استرس شغلي اختلاف معني دار آماري به دست نيامد.
نتيجه گيري: ميزان استرس شغلي در بعضي از حيطه ها در هر دو گروه رانندگان نظامي و غيرنظامي، متوسط و حتي شديد است، ولي نمره کلي استرس در دو گروه تفاوت معني داري ندارد. لازم است مطالعات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد تا از ميزان بروز استرس و پيامدهاي آن کاسته شود.