مقاله مقايسه ميزان اضطراب در پايگاه هاي هويت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان اضطراب در پايگاه هاي هويت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله پايگاه هاي هويت
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمديان شعرباف حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ روحاني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق رابطه بين پايگاه هويت و اضطراب مورد بررسي قرار گرفته است، با اين فرض که بعضي از پايگاه هاي هويت آسيب پذيري بيشتري در برابر اضطراب دارند. به اين منظور ميانگين هاي اضطراب چهار پايگاه هويت يعني دستيابي، تعيلق، ممانعت و پراکندگي مورد مقايسه قرار گرفته است. همچنين در تحليل ديگري مقايسه اي بين فراواني پايگاه هاي مختلف هويت در بخشي از گروه نمونه که مبتلا به اضطراب در سطح مرضي بوده اند، انجام شده است و معنادار بودن اين تفاوت ها مورد آزمون قرار گرفته است. اين تحقيق بر روي ۷۸ زن و ۶۰ مرد دانشجوي کارشناسي دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي صورت گرفته است. براي تشخيص پايگاه هويت از آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من – تجديد نظر دوم (EOM-EIS-2) و براي سنجش ميزان اضطراب از سياهه اضطراب آشکار و پنهان – فرم (STAI-Y) Y استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که اضطراب افرادي که در پايگاه هاي فاقد تعهد به هويت هستند، بطور معناداري بالاتر از اضطراب افرادي است که به هويت مشخصي متعهد شده اند. همچنين فراواني افراد فاقد تعهد به هويت در گروه مبتلا به اضطراب (در سطح مرضي) بطور معناداري بيشتر از افراد متعهد به هويت است. براين اساس مي توان گفت که تعهد به هويت مي تواند مانع ابتلا به اضطراب باشد و پايگاه هاي فاقد تعهد در برابر اضطراب آسيب پذيرترند.