مقاله مقايسه ميزان برخي فاکتورهاي هورموني و بيوشيميايي بين دختران نابالغ ورزشکار (ژيمناست، رزمي کار و شناگر) و غيرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان برخي فاکتورهاي هورموني و بيوشيميايي بين دختران نابالغ ورزشکار (ژيمناست، رزمي کار و شناگر) و غيرورزشکار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران نابالغ
مقاله رشد
مقاله بلوغ
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيژه ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقايسه سطوح هورمون رشد (Growth Hormone (GH))، عامل رشد شبه انسولين (Insulin Like Growth Factor1 (IGF1)) 1 انسولين، استراديول، ليپيدهاي سرم و تعداد سلول هاي خوني (Complete Blood Count (CBC))  بين دختران نابالغ ورزشکار و غيرورزشکار بود.
مواد و روش کار: گروه تجربي شامل ۱۵ دختر ژيمناست با ميانگين سن (۶/۱±۸۹/۱۰) سال، ميانگين قد (۲۶/۱۲±۷۳/۱۴۱) سانتي متر و ميانگين وزن (۸۴/۶±۹۳/۳۴) کيلوگرم، ۷ دختر رزمي كار با ميانگين سن (۰۳/۲±۱۴/۱۲) سال، ميانگين قد (۷۹/۵±۷۱/۱۴۶) سانتي متر و ميانگين وزن (۰۶/۵±۲۹/۳۸) کيلوگرم، ۱۱ دختر شناگر با ميانگين سن (۰۳/۱±۴۵/۱۰) سال، ميانگين قد (۸±۳۳/۱۴۶) سانتي متر و ميانگين وزن (۴۳٫۲۷±۹٫۴۵) کيلوگرم و گروه کنترل شامل ۱۰ دختر غيرورزشکار با ميانگين سن (۹۲/۰±۸/۱۱) سال، ميانگين قد (۶۹/۵±۴/۱۵۱) سانتي متر و ميانگين وزن (۲۱/۷±۲/۴۲) کيلوگرم بودند. متغيرهاي تحقيق قد، وزن، درصد چربي و سطوح هورمون رشد، عامل رشد شبه انسولين، استراديول، انسولين، ليپيدهاي سرم و تعداد سلول هاي خوني بودند.
نتايج: بين ميانگين وزن و عامل رشد شبه انسولين
۱، شناگران و ژيمناست ها و همچنين بين درصد غلظت متوسط هموگلوبين داخل گلبول قرمز خون شناگران و غيرورزشکاران تفاوت معناداري به نفع شناگران وجود داشت (p<0.05). همچنين ميزان قد، وزن، هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولين ۱ و استراديول در ژيمناست ها از ديگر گروه ها کمتر و ميزان وزن، انسولين و عامل رشد شبه انسولين در شناگران و ميزان قد، هورمون رشد واستراديول نيز در غيرورزشکاران از ديگر گروه ها بيشتر بود.
نتيجه گيري: در ژيمناستيک به دليل ماهيت شديد تمرينات، نوعي ممانعت در ترشح هورمون رشد ايجاد شده که باعث کاهش قد و وزن ورزشکاران اين رشته نسبت به ورزشکاران رشته هاي رزمي و شنا شده است. بنابراين نوع ورزش از طريق تاثير بر عملکردهاي هورموني بر ويژگي هاي آنتروپومتريکي موثر است.